Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Andel skog 2009-2019

Skogsstig genom skog och mossa.
Hansta naturreservat. Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.1.5.4

Indikatorn följer utvecklingen för skogklädd mark i Stockholms stad. Huvudklassen "skogsmark" i stadens biotopdatabas omfattar olika typer av barrskog, blandskog, lövskog och ädellövskog.

Andel av kommunens totala yta som utgörs av skog.

Datakälla: Miljöförvaltningen. Stockholms biotopdatabas 2019 bygger på tolkning av infraröda flygbilder från 2019 samt på andra digitala kartunderlag från Lantmäteriet, Jordbruksverket, Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket och Naturvårdsverket.
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2009.
Senaste värdet:
22 % (2019).
Utgångsvärde:
23 % (2009).

Kommentar

Förändringsanalysen visar att stadens totala skogklädda yta minskat under perioden 2009 - 2019 med 202 hektar, vilket motsvarar en minskning på 4% av den totala mängden skog år 2009. Andelen skogsyta av stadens totala yta har minskat med 1 procentenhet. Det mesta av förändringen bedöms bero på en ökning av bebyggd och hårdgjord mark.