Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Areal våtmark 2009-2019

Våtmark med tranor
Tranor. Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.1.5.5

Indikatorn följer utvecklingen för våtmark/myrmark i kommunen. Våtmarker utgör en biologiskt viktig del av landskapet som är livsmiljö för ett stort antal djur- och växtarter.

Attributet "våtmark" i stadens biotopdatabas omfattar olika typer av våtmarker med myrvegetation på torvunderlag. Våtmarkerna förekommer i flera olika huvudklasser: odlingsmark, öppen mark, buskmark och skogsmark.

Areal av stadens totala yta som utgörs av våtmark/myrmark.

Datakälla: Miljöförvaltningen. Stockholms biotopdatabas 2019 bygger på tolkning av infraröda flygbilder från 2019 samt på andra digitala kartunderlag från Lantmäteriet, Jordbruksverket, Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket och Naturvårdsverket.
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2009.
Senaste värdet:
224,0 ha (2019).
Utgångsvärde:
238,0 ha (2009).

Kommentar

Förändringsanalysen visar att stadens totala yta med våtmark/myrmark minskat med 6% mellan åren 2009 och 2019.
Andelen våtmark av kommunens totala yta uppgår endast till någon procent (220 hektar), men utgör ett biologiskt viktigt inslag i landskapet. Sedan 2010 har ett antal groddammar anlagts i staden, vilka är biologiskt mycket viktiga men upptar en alltför liten yta (1,2 hektar) för att ge utslag i statistiken.