Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Areal våtmark 2009-2019

Våtmark med tranor
Tranor. Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.1.5.5

Indikatorn följer utvecklingen för våtmark/myrmark i kommunen. Våtmarker utgör en biologiskt viktig del av landskapet som är livsmiljö för ett stort antal djur- och växtarter.

Attributet "våtmark" i stadens biotopdatabas omfattar olika typer av våtmarker med myrvegetation på torvunderlag. Våtmarkerna förekommer i flera olika huvudklasser: odlingsmark, öppen mark, buskmark och skogsmark.

Areal av stadens totala yta som utgörs av våtmark/myrmark.

Rad-id Datum Värde (ha)

0

2009

238,0

1

2019

224,0

Datakälla: Miljöförvaltningen. Stockholms biotopdatabas 2019 bygger på tolkning av infraröda flygbilder från 2019 samt på andra digitala kartunderlag från Lantmäteriet, Jordbruksverket, Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket och Naturvårdsverket.

Kommentar

Förändringsanalysen visar att stadens totala yta med våtmark/myrmark minskat med 6% mellan åren 2009 och 2019.
Andelen våtmark av kommunens totala yta uppgår endast till någon procent (220 hektar), men utgör ett biologiskt viktigt inslag i landskapet. Sedan 2010 har ett antal groddammar anlagts i staden, vilka är biologiskt mycket viktiga men upptar en alltför liten yta (1,2 hektar) för att ge utslag i statistiken.