Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Svaveldioxid i luft - årsmedel

Indikator TEMA.2.4.1

I Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anges miljökvalitetsnormen för SO2. Till skydd för människors hälsa finns normvärden för dygnsmedelvärde (100 ug/m3) och timmedelvärde (200 ug/m3). För att normen ska klaras får inte dygnsmedelvärdet överskridas mer än 7 dygn eller timmedelvärdet överskridas mer än 175 timmar. Eftersom utsläppen har minskat kraftigt är det inga svårigheter att följa miljökvalitetsnormen för svaveldioxid i Stockholm.

Det finns även ett normvärde till skydd för växtligheten, årsmedelvärdet eller vintermedelvärdet (1 okt – 1 apr) får inte överskrida 20 ug/m3. Normen till skydd för växtligheten gäller i områden där det är minst 20 kilometer till närmaste tätbebyggelse eller 5 kilometer till annat bebyggt område, industriell anläggning eller motorväg. Normen för växtlighet klaras med god marginal i hela länet.

Svaveldioxidutsläppen i staden kommer till största del från energisektorn och sjöfarten. Vägtrafiken i staden står för några procent av de totala utsläppen i staden. Eftersom uppvärmningsbehovet är störst vid kalla perioder är utsläppen och halterna vanligtvis högst under vintern. Svaveldioxid mäts i urban bakgrund i taknivå på Torkel Knutssonsgatan.

Svaveldioxid bedöms i dagsläget inte vara ett hälsoproblem i framtiden. Däremot är svaveldioxid en av flera luftföroreningar som bidrar till korrosion på material som är förenad med omfattande samhällsekonomiska kostnader.

Halterna av svaveldioxid i taknivå på Södermalm - årsmedelvärde.

Rad-id Datum Värde (µg/m3)

0

1967

130

1

1968

100

2

1969

80

3

1970

80

4

1971

55

5

1972

60

6

1973

62

7

1974

61

8

1975

59

9

1976

71

10

1977

56

11

1978

69

12

1979

76

13

1982

39

14

1983

30

15

1984

26

16

1985

20

17

1986

24

18

1987

24

19

1988

17

20

1989

11

21

1990

6,9

22

1991

6,2

23

1992

5,6

24

1993

5,6

25

1994

4,2

26

1995

4,1

27

1996

3,8

28

1997

3,2

29

1998

3,1

30

1999

3,2

31

2000

1,6

32

2001

2,2

33

2002

1,6

34

2003

1,4

35

2004

1,3

36

2005

1,3

37

2006

1,4

38

2007

1,0

39

2008

0,8

40

2009

1,0

41

2010

1,2

42

2011

0,8

43

2012

0,9

44

2013

0,7

45

2014

0,9

46

2015

0,5

47

2016

0,4

48

2017

0,4

49

2018

0,6

50

2019

0,5

51

2020

0,5

52

2021

0,4

53

2022

0,4

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klaras med god marginal. Under 1980-talet minskade svaveldioxidhalten i stadsluften kraftigt på grund av sänkt svavelhalt i eldningsoljan samt minskad oljeförbränning. Utbyggnaden av fjärrvärmen i staden innebar att förbränningen blev effektivare och att utsläppen flyttades till högre höjd. Förutom energisektorn minskade även sjöfarten sina utsläpp, p.g.a. att bränslet blev renare. Sedan början av 1980-talet har svaveldioxidhalten minskat med ca 98 %.