Utsläpp av växthusgaser

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom Stockholms geografiska område. Här ingår utsläpp från uppvärmning, elanvändning och transporter. Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per person. Utsläpp från elanvändningen beräknas med utsläppsvärden för nordisk produktionsmix. Utsläppen från stockholmarnas resor utanför kommungränsen ingår inte, inte heller utsläpp från varor och livsmedel som stockholmarna konsumerar.
Utsläpp av växthusgaser per invånare inom Stockholms geografiska område.
Utsläppskälla Senaste värdet (ton/invånare) Datum
Totalt  2,5 2016
Transport  1,2 2016
Uppvärmning  0,9 2016
El-användning  0,4 2016
Datakälla: SCB, Miljöförvaltningen, Fortum, SL, Energimyndigheten, ENTSO-e, Svensk Energi m.fl.

Kommentar

Utsläppen har minskat både reellt och per invånare sedan 1990, då beräkningarna inleddes. Utsläppen från uppvärmning, elanvändning samt bränslen till transporter har minskat med 33 procent till och med 2015. Per invånare har utsläppen minskat med 50 procent under samma period, från 5,4 till 2,7 ton koldioxidekvivalenter. Den största utsläppsminskningen har skett inom sektorn uppvärmning av byggnader, där utsläppen mer än halverats sedan 1990 trots den ökande befolkningen. Användningen av el och gas har minskat något, medan utsläppen från transportsektorn varit i stort sett oförändrade de senaste 25 åren.

Målvärdet för 2015 var 3,0 ton per invånare och har uppnåtts. Det nya utsläppsmålet är att minska utsläppen till 2,2 ton per invånare till år 2020.

Indikator TEMA.1.1.2
Senast uppdaterad: 2018-08-16
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt