Ozon i luft, 8-timmars medelvärde.

Miljökvalitetsnormen för marknära ozon ska enligt Luftkvalitetsförordningen ”eftersträvas” och skiljer sig därmed från många andra miljökvalitetsnormer i förordningen. Definitionen har uppkommit p.g.a. att EU:s direktiv innehåller målvärden och inte, som i andra fall, gränsvärden. I EG-direktivet och i den svenska förordningen finns dessutom tröskelvärden till skydd för hälsa som innebär skyldighet att informera och larma allmänheten. Miljökvalitetsnormen till skydd för hälsa är utformad så att 8-timmars medelvärde inte får överskrida 120 µg/m3.

Utöver de miljökvalitetsnormer som syftar till att skydda människor hälsa, finns miljökvalitetsnormer för skydd av växtlighet. Normvärdet för växtlighet följs överallt i länet.

I nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft, finns gränsvärden preciserade dels till skydd för hälsa dels till skydd för växtlighet. Målvärdet för hälsa avser 8-timmars medelvärde och får inte överskrida 70 µg/m3. Målvärdet till skydd för hälsa överskrids I Stockholm , medan målvärdet för växtlighet klaras.

Halten av ozon i luft, innerstaden taknivå, högsta 8-timmars medelvärde.
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Halterna av ozon i Stockholmsluften visar stabila värden eller svagt minskande trend. Problem med överskridande av normen väntas kvarstå.
Indikator TEMA.2.9.1
Senast uppdaterad: 2017-03-23
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen