Stockholms luftkvalitet allt bättre

Luftkvaliteten i Stockholm fortsätter att bli bättre. I stadens årliga rapport Luften i Stockholm presenteras mätdata för 2016, och den långsiktiga trenden är att luftkvaliteten i Stockholm har blivit mycket bättre. Skärpta avgaskrav, utbyggnad av fjärrvärme, fler miljöbilar, trängselskatt, och dubbdäcksförbud är några bidragande orsaker.

I Stockholms stads årsrapport Luften i Stockholm redovisas 2016 års mätresultat av luftföroreningar och meteorologiska parametrar i Stockholm. Resultaten jämförs med miljökvalitetsnormer, miljökvalitetsmål och tidigare års mätresultat. Den långsiktiga trenden är att luftkvaliteten i Stockholm har blivit mycket bättre och att halterna av de flesta luftföroreningarna har minskat.

Miljökvalitetsnormer och EU:s direktiv till skydd för människors hälsa följs överallt i staden för bensen, bens(a)pyren, svaveldioxid, bly, arsenik, kadmium, nickel, kolmonoxid, ozon och partiklar, PM2.5. Skärpta avgaskrav på fordon över hela EU, minskade industriutsläpp, utbyggnad av fjärrvärme, infasning av renare bränslen och miljöbilar, trängselskatt, dubbdäcksförbud, dammbindning m.m. har bidragit till förbättringen av luftkvaliteten i staden.

Fler dieselbilar

Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, NO2 klarades inte 2016. Vägtrafik är den största lokala källan och de senaste årens ökning av dieselbilar har haft en negativ inverkan på halterna av NO2. Normen för partiklar, PM10 klarades för dock tredje året i rad.

Utöver de luftföroreningar som är reglerade EU:s direktiv och svensk lagstiftning mäter Stockholms stad även halter av ultrafina partiklar och sotpartiklar, som i höga halter kan vara mycket skadliga för hälsan. Generellt anses små partiklar vara farligare än större partiklar eftersom de inte på samma satt fastnar i halsen och hostas upp, utan tränger längre ner i andningssystemet. Till följd av bättre fordon och trafikminskning har halterna minskat drastiskt av både sotpartiklar och ultrafina partiklar.

Trots stora förbättringar av luftkvaliteten i Stockholms stad är slutsatsen att insatser behöver göras även i fortsättningen för att minimera påverkan på stockholmarnas hälsa.

Artikel TEMA.2.
Senast uppdaterad: 2017-03-28

Dokument

Luften i Stockholm 2016

I rapporten redovisas senaste årets resultat från mätningar av luftföroreningar i Stockholm.