Tillgång till parkering

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till parkering i stadsdelen.
Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till parkering i stadsdelen.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Det råder ett tydligt missnöje gällande tillgången till parkering. Totalt uttrycker 37 procent missnöje i frågan. Det har inte skett några större förändringar i uppfattning sedan tidigare undersökningar. Störst är missnöjet på Norrmalm och Östermalm, där mer än hälften svarar att de är ganska eller mycket missnöjda.
Indikator TEMA.7.9.10
Senast uppdaterad: 2017-10-27