Cykeltrafik


Foto: Pär Olsson
Cykelmätningar visar på en kraftig ökning av antalet cyklande. Stadens cykelfrämjande åtgärder tillsammans med en ökad hälsotrend och miljömedvetenhet kan ligga bakom ökningen.

Indikatorer

Cykelpassager per mätstation - månadsmedian

IndikatorTEMA.7.2.7 Cykelpassager per cykelmätstation - månadsmedian av vardagsdygn

Kartverktyg

Tema TEMA.7.2
Senast uppdaterad: 2020-04-20
Ansvarig organisation
Kontakt
Tema

Dokument

Cykelplan 2012

Cykelplanen konkretiserar och förtydligar de delar i Framkomlighetsstrategin som rör cykeltrafik och är ett viktigt styrdokument. Planen identifierar åtgärder som kan leda till förbättrade förutsättningar för ökad cykling och en bättre sammanlänkning av stadens olika delar.