Trafikolyckor

Varje år inträffar ca 4 000 trafikolyckor i Stockholmstrafiken. De tre vanligaste olyckstyperna är fallolyckor bland fotgängare, upphinnandeolyckor för motorfordon och singelolyckor bland cyklister.

Tillsammans står fall-, upphinnande- och cykelsingelolyckorna för två tredjedelar av alla olyckor som sker inom Stockholms stad. Under de senaste tio åren har 69 % av alla trafikolyckor varit lindriga eller skadefria. I 28 % av fallen har trafikanten skadats måttligt, vilket kan röra sig om skador som benbrott på armar eller ben. En liten andel av olyckorna är i regel allvarliga (3 %) eller med dödlig utgång (0,3 %).

Stockholm driver ett aktivt trafiksäkerhetsarbete och strävar efter att nå stadens egna trafiksäkerhetsmål och Nollvisionen. Stadens målsättning är att antalet omkomna och svårt skadade i trafiken ska ha minskat med 40 % år 2020 (jämfört med medeltalet för 2006-2009). Antalet omkomna år 2018 ligger dock strax över den målnivån.

Olycksstatistiken uppdateras en gång per år.

Antal trafikolyckor

Skadade personer

Omkomna per trafikantslag

IndikatorTEMA.7.7.7 Här redovisas antalet omkomna i trafiken fördelat på trafikslag i text och siffror.
Tema TEMA.7.7
Senast uppdaterad: 2020-01-29
Ansvarig organisation
Kontakt
Tema

Dokument