Antal miljöbilar i Stockholmstrafiken

Indikatorn visar antalet personbilar i Stockholms län som är registrerade som miljöbil i vägtrafikregistret. Som miljöbil räknas här fordon som uppfyller den vid tiden för nyregistrering gällande miljöbilsdefinitionen. I statistiken ingår alltså även äldre miljöbilar som inte uppfyller dagens strängare miljöbilsdefiniton.

Antal miljöbilar i trafiken i Stockholms län.
Färgruta Diesel
Färgruta Bensin
Färgruta Etanol
Färgruta Biogas
Färgruta Elhybrid
Färgruta El
Datakälla: Miljöförvaltningen, Miljöbilar i Stockholm. Sammanställning baserad på uppgifter ur vägtrafikregistret.

Kommentar

Obs. Siffrorna är preliminära för 2015. De bygger på föregående års fordon i trafik, med adderad nybilsförsäljning, utan hänsyn till avyttring från länet.

Antalet miljöbilar i trafik i länet minskade tillfälligt för år 2013 i samband med att en ny skärpt miljöbilsdefinition trädde ikraft, men ökade igen för 2014.

Siffrorna avser personbilar. Etanolbilarna har minskat sedan 2011, medan el, elhybrid och diesel har ökat.

Stockholms län har den största andelen miljöbilar i bilflottan av Sveriges län, nästan 19 procent är miljöbilar utifrån att de uppfyller den vid tiden för nyregistrering gällande miljöbilsdefinitionen.
Indikator TEMA.7.6.2
Senast uppdaterad: 2016-03-18
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt