Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klimatbudget och utfall

Indikator TEMA.1.1.3

I Klimathandlingsplan 2020-2023 inkluderas en klimatbudget för Stockholms stad. Klimatbudgeten tar avstamp i Stockholms stads mål om fossilfrihet och klimatpositivitet till 2040. Klimatbudgeten innebär att staden högst ska släppa ut 19 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2e) totalt fram till år 2040. Kvarvarande utsläpp ska kompenseras så att nettoutsläppen är noll 2040 inom systemgränsen.

Nedan visas högst tillåtna utsläpp per år enligt klimatbudgeten samt faktiskt utfall.

Utsläpp av växthusgaser jämfört med klimatbudget för Stockholm.

Senaste värdet:
1541 kton CO2e (2022).
Utgångsvärde:
1611 kton CO2e (2020).

Kommentar

Utsläppen för år 2020, 2021 och 2022 är lägre än de högst tillåtna utsläppen enligt stadens klimatbudget. Detta är delvis en effekt av coronapandemin. Utsläppen för år 2022 är preliminära och kan komma att ändras i nästa års uppföljning. Av den totala klimatbudgeten på 19 miljoner ton beräknas cirka 14 miljoner ton vara kvar.