Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utsläpp av växthusgaser per invånare

Indikator TEMA.1.1.2

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom Stockholms geografiska område. Här ingår utsläpp från uppvärmning, elanvändning och transporter. Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per person. Utsläpp från elanvändningen beräknas med utsläppsvärden för nordisk produktionsmix. Utsläppen från stockholmarnas resor utanför kommungränsen ingår inte, inte heller utsläpp från varor och livsmedel som stockholmarna konsumerar.

Utsläpp av växthusgaser per invånare inom Stockholms geografiska område.

Datakälla: Utsläppen beräknas av Miljöförvaltningen utifrån data från SCB, SL, Energimyndigheten, Eurostat, Stockholm Exergi m.fl.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015.
Senaste värdet:
1,9 ton/invånare (2019).
Utgångsvärde:
2,7 ton/invånare (2015).
Etappmål 2019:
2,2 ton/invånare (2019).
Etappmål 2023:
1,5 ton/invånare (2023).
Inriktningsmål 2040:
0,0 ton/invånare (2040).

Kommentar

Utsläppen har minskat både reellt och per invånare sedan 1990, då beräkningarna inleddes. Utsläppen från uppvärmning, elanvändning samt bränslen till transporter har nästan halverats till och med 2018. Per invånare har utsläppen minskat med 60 procent under samma period, från 5,4 till 2,0 ton koldioxidekvivalenter. Den största utsläppsminskningen har skett inom sektorn uppvärmning av byggnader, där utsläppen har minskat med ungeför 70 procent sedan 1990 trots den ökande befolkningen. Utsläppen från övrig el- och gasanvändning har minskat med ungefär en tredjedel medan utsläppen från transportsektorn har varit i stort sett oförändrade sedan 1990.

Målet enligt miljöprogrammet (för perioden 2016-2019) var att utsläppen skulle minska till 2,2 ton CO2e per invånare till och med 2019. Målet har alltså redan uppnåtts under 2018.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2021-04-12