Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utsläpp av växthusgaser totalt

Bild av rök från Högdalenverkets skorsten
Foto: Igor Matejic
Indikator TEMA.1.1.13

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom Stockholms geografiska område. Här ingår utsläpp från uppvärmning, elanvändning och transporter. Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e). Utsläpp från elanvändningen beräknas med utsläppsvärden för nordisk produktionsmix. Utsläppen från stockholmarnas resor utanför kommungränsen ingår inte, inte heller utsläpp från varor och livsmedel som stockholmarna konsumerar.

Utsläpp av växthusgaser inom Stockholms geografiska område.

Datakälla: Utsläppen beräknas av Miljöförvaltningen utifrån data från SCB, SL, Energimyndigheten, Eurostat, Stockholm Exergi m.fl.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
1542 kton CO2e (2022).
Utgångsvärde:
3509 kton CO2e (2000).

Kommentar

Utsläppen från uppvärmning, elanvändning samt bränslen till transporter minskar både totalt och per invånare. Sedan år 1990, då beräkningarna inleddes, har de totala utsläppen mer än halverats. Den största utsläppsminskningen har skett inom sektorn uppvärmning av byggnader, där utsläppen har minskat med ungefär 80 procent sedan år 1990 trots den ökande befolkningen. Utsläppen från övrig el- och gasanvändning har minskat med ungefär 50-55 procent medan utsläppen från transportsektorn har minskat med ungefär 15-20 procent sedan år 1990.