Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utsläpp av växthusgaser totalt

Bild av rök från Högdalenverkets skorsten
Foto: Igor Matejic
Indikator TEMA.1.1.13

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom Stockholms geografiska område. Här ingår utsläpp från uppvärmning, elanvändning och transporter. Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e). Utsläpp från elanvändningen beräknas med utsläppsvärden för nordisk produktionsmix. Utsläppen från stockholmarnas resor utanför kommungränsen ingår inte, inte heller utsläpp från varor och livsmedel som stockholmarna konsumerar.

Utsläpp av växthusgaser inom Stockholms geografiska område.

Rad-id Utsläppskälla Senaste värdet (kton CO2e) Datum

0

Totalt

 1559

2021

1

Transport

 893

2021

2

Uppvärmning

 389

2021

3

El-användning

 277

2021

Datakälla: Utsläppen beräknas av Miljöförvaltningen utifrån data från SCB, SL, Energimyndigheten, Eurostat, Stockholm Exergi m.fl.

Kommentar

Utsläppen från uppvärmning, elanvändning samt bränslen till transporter minskar både totalt och per invånare. Sedan år 1990, då beräkningarna inleddes, har de totala utsläppen mer än halverats. Den största utsläppsminskningen har skett inom sektorn uppvärmning av byggnader, där utsläppen har minskat med ungefär 80 procent sedan år 1990 trots den ökande befolkningen. Utsläppen från övrig el- och gasanvändning har minskat med ungefär 50 procent medan utsläppen från transportsektorn har minskat med ungefär 15 procent sedan år 1990.