Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utsläpp av växthusgaser per invånare

Indikator TEMA.1.1.2

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom Stockholms geografiska område. Här ingår utsläpp från uppvärmning, elanvändning och transporter. Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per person. Utsläpp från elanvändningen beräknas med utsläppsvärden för nordisk produktionsmix. Utsläppen från stockholmarnas resor utanför kommungränsen ingår inte, inte heller utsläpp från varor och livsmedel som stockholmarna konsumerar.

Utsläpp av växthusgaser per invånare inom Stockholms geografiska område.

Rad-id Utsläppskälla Senaste värdet (ton/invånare) Datum

0

Totalt

 1,6

2022

1

Transport

 0,9

2022

2

Uppvärmning

 0,4

2022

3

El-användning

 0,3

2022

Datakälla: Utsläppen beräknas av Miljöförvaltningen utifrån data från SCB, SL, Energimyndigheten, Eurostat, Stockholm Exergi m.fl.

Kommentar

Utsläppen från uppvärmning, elanvändning samt bränslen till transporter minskar både totalt och per invånare. Sedan år 1990, då beräkningarna inleddes, har de totala utsläppen halverats. Per invånare har utsläppen minskat med 70 procent, från 5,4 ton år 1990 till 1,6 ton koldioxidekvivalenter år 2021. För år 2021 har utsläppen preliminärt beräknats till 1,6 ton koldioxidekvivalenter per invånare.

Den största utsläppsminskningen har skett inom sektorn uppvärmning av byggnader, där utsläppen har minskat med ungefär 80 procent sedan 1990 trots den ökande befolkningen. Utsläppen från övrig el- och gasanvändning har minskat med ungefär en 50 procent medan utsläppen från transportsektorn har minskat med ungefär 15 procent sedan 1990.

Målet enligt miljöprogrammet (för perioden 2020-2023) är att utsläppen ska minska till 1,5 ton CO2e per invånare till och med 2023.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2023-06-02