Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växthusgasutsläpp från transporter

Indikator TEMA.1.1.4

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser från transportsektorn. Indikatorn omfattar växthusgasutsläpp från vägtrafiken, arbetsmaskiner, luftfart upp till 915 meter från Bromma flygplats samt fartygstrafik inom Stockholms geografiska gräns. Utsläpp från spårtrafik är inte medtagen då dessa endast står för någon promille av transportsektorns utsläpp.

Växthusgasutsläpp per stockholmare från transporter i Stockholm.

Datakälla: Miljöförvaltningen (SLB), SCB, RUS, Swedavia, Stockholm Hamn
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
0,89 ton CO2e/inv (2022).
Utgångsvärde:
1,39 ton CO2e/inv (2000).
Mål 2023:
0,86 ton CO2e/inv (2023).

Kommentar

Transporter står för hälften av växthusgasutsläppen. De totala utsläppen från transporter har minskat med cirka 15 procent sedan år 1990 trots att befolkningen har ökat.

Vägtransporter dominerar utsläppen från transportsektorn och står för cirka 84 procent av de totala utsläppen från transporter. Utsläppen från vägtrafiken beräknas med en trafikmodell som utgår ifrån trafikarbete, hastighet och fordonssammansättning. Totalt sett har utsläppen från vägtrafik minskat med cirka en tredjedel sedan år 1990. De minskade utsläpp beror på ett minskat trafikarbete, en ökad andel förnybara bränslen, energieffektivare fordon samt elektrifiering av fordonsflottan.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2023-08-18