Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dygn över normvärdet för kvävedioxid

Indikator TEMA.2.1.5

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, NO2, för år, dygn och timmar. Dygnsnormen innebär att maximalt 7 dygn per kalenderår får överskrida normvärdet 60 ug/m3. Främsta källan i Stockholm till NO2 är vägtrafik.

Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) överskrider normvärdet 60 µg/m3

Rad-id Mätområde Datum Värde (dygn)

0

Lilla Essingen (E4/E20)

2005

20

1

Lilla Essingen (E4/E20)

2006

11

2

Lilla Essingen (E4/E20)

2007

13

3

Lilla Essingen (E4/E20)

2008

3

4

Lilla Essingen (E4/E20)

2009

9

5

Lilla Essingen (E4/E20)

2010

59

6

Lilla Essingen (E4/E20)

2011

23

7

Lilla Essingen (E4/E20)

2012

10

8

Lilla Essingen (E4/E20)

2013

23

9

Lilla Essingen (E4/E20)

2014

5

10

Lilla Essingen (E4/E20)

2015

15

11

Lilla Essingen (E4/E20)

2016

13

12

Lilla Essingen (E4/E20)

2017

8

13

Lilla Essingen (E4/E20)

2018

25

14

Lilla Essingen (E4/E20)

2019

7

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen för antalet dygn med höga kvävedioxidhalter överskreds intill E4/E20 Essingeleden. Miljökvalitetsnormen tangerades på Hornsgatan och intill E4/E20 vid L:a Essingen. Vid övriga mätstationer i innerstaden klarades miljökvalitetsnormen under 2019
På Hornsgatan har trafiken minskat och medelhalterna och antalet dygn över miljökvalitetsnormen minskar. År 2019 registrerades 7 dygn över 60 µg/m3, vilket är färre dygn än något annat år sedan mätstarten år 1991.

På samtliga innerstadsgator samt intill Essingeleden är den nedåtgående trenden synlig och under 2019 har färre antal dygn över miljökvalitetsnormen uppmäts än tidigare år. Den främsta orsaken till trenden är en renare fordonspark. En annan stor orsak till variationen mellan åren är de meteorologiska förhållandena.

För att klara miljökvalitetsnormen av NO2 i hela staden måste utsläppen från vägtrafiken minska ytterligare. Trängselskatt, höjda p-avgifter och miljözoner för lätta fordon är exempel på åtgärder som kan bidra till detta. Från och med 1 januari 2016 har Stockholm en höjd och utökad trängselskatt. Från 1 januari år 2020 har Stockholm även att infört miljözon för lätta lastbilar och personbilar, som från början enbart kommer att omfatta Hornsgatan.

Mätningarna på Norrlandsgatan avslutades vid årsskiftet 2017/2018 och en ny mätstation etablerades på St Eriksgatan där normen klarades under det första mätåret 2018. På Folkungatan flyttades mätningarna från Folkungagatan 57 till 70 under 2018. Eftersom flytten innebar att mätningarna bytte sida av gatan kan ingen utvärdering mot norm göras under 2018. En ny mätstation inrättades under 2018 vid Skonertvägen intill E¤/E20 Essingeleden.

Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Uppdaterad: 2020-05-07