Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kvävedioxid - årsmedelvärden

Indikator TEMA.2.1.3

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, NO2, för år, dygn och timmar. Årsnormen innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 40 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft). Dessutom finns det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft som anger att årsmedelhalten ska underskrida 20 µg/m3.

Indikatorn visar årsmedelhalter av kvävedioxid i gatunivå på Hornsgatan, Sveavägen, Folkungagatan, Norrlandsgatan och intill E4/E20 på Lilla Essingen. Som jämförelse redovisas den urbana bakgrundshalten (taknivå på Torkel Knutssonsgatan) och den regionala bakgrundshalten vid Norr Malma utanför Norrtälje. På Hornsgatan och Sveavägen görs mätningar på bägge sidorna av gatan, värdet i diagrammet är det högsta värdet av dessa.

Halterna av kvävedioxid i luft - årsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/m3)

0

Hornsgatan

1992

52

1

Hornsgatan

1993

50

2

Hornsgatan

1994

52

3

Hornsgatan

1995

48

4

Hornsgatan

1996

53

5

Hornsgatan

1997

49

6

Hornsgatan

1998

46

7

Hornsgatan

1999

53

8

Hornsgatan

2000

48

9

Hornsgatan

2001

46

10

Hornsgatan

2002

51

11

Hornsgatan

2003

47

12

Hornsgatan

2004

46

13

Hornsgatan

2005

45

14

Hornsgatan

2006

47

15

Hornsgatan

2007

48

16

Hornsgatan

2008

46

17

Hornsgatan

2009

47

18

Hornsgatan

2010

47

19

Hornsgatan

2011

40

20

Hornsgatan

2012

43

21

Hornsgatan

2013

46

22

Hornsgatan

2014

41

23

Hornsgatan

2015

42

24

Hornsgatan

2016

43

25

Hornsgatan

2017

35

26

Hornsgatan

2018

35

27

Hornsgatan

2019

33

28

Hornsgatan

2020

24

29

Hornsgatan

2021

23

30

Hornsgatan

2022

23

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen, som innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 40 µg/m3, klarades år 2021 vid samtliga mätstationer. Även om NO2-halterna snabbt har minskat i staden de senaste fem åren så når alla mätstationer fortfarande inte upp till nationella miljökvalitetsmålet. För att nå nationella miljökvalitetsmålet ska årsmedelhalten underskrida 20 µg/m3.

Minskad biltrafik har bidragit till minskade halter under 2020 och till någon del även 2021. Under 2020 minskade biltrafiken till följd av covid-19. 2021 var trafiken nästan tillbaka på samma nivåer som före pandemin.

Förklaringen till de mycket lägre NO2-halterna vid gatustationerna i staden de senaste åren, det vill säga även före pandemin med covid-19, är att fordonsparken har blivit renare. Förutom ökad elektrifiering och minskad diesel bland lätta fordon har även utsläppen av kväveoxider från tunga lastbilar minskat.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2023-04-06