Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kvävedioxid - årsmedelvärden

Indikator TEMA.2.1.3

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, NO2, för år, dygn och timmar. Årsnormen innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 40 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft). Dessutom finns det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft som anger att årsmedelhalten ska underskrida 20 µg/m3.

Indikatorn visar årsmedelhalter av kvävedioxid i gatunivå på Hornsgatan, Sveavägen, Folkungagatan, Norrlandsgatan och intill E4/E20 på Lilla Essingen. Som jämförelse redovisas den urbana bakgrundshalten (taknivå på Torkel Knutssonsgatan) och den regionala bakgrundshalten vid Norr Malma utanför Norrtälje. På Hornsgatan och Sveavägen görs mätningar på bägge sidorna av gatan, värdet i diagrammet är det högsta värdet av dessa.

Halterna av kvävedioxid i luft - årsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/m3)

0

Lilla Essingen (E4/E20)

2005

37

1

Lilla Essingen (E4/E20)

2006

34

2

Lilla Essingen (E4/E20)

2007

35

3

Lilla Essingen (E4/E20)

2008

32

4

Lilla Essingen (E4/E20)

2009

33

5

Lilla Essingen (E4/E20)

2010

45

6

Lilla Essingen (E4/E20)

2011

37

7

Lilla Essingen (E4/E20)

2012

32

8

Lilla Essingen (E4/E20)

2013

35

9

Lilla Essingen (E4/E20)

2014

32

10

Lilla Essingen (E4/E20)

2015

34

11

Lilla Essingen (E4/E20)

2016

35

12

Lilla Essingen (E4/E20)

2017

34

13

Lilla Essingen (E4/E20)

2018

36

14

Lilla Essingen (E4/E20)

2019

31

15

Lilla Essingen (E4/E20)

2020

23

16

Lilla Essingen (E4/E20)

2021

26

17

Lilla Essingen (E4/E20)

2022

23

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen, som innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 40 µg/m3, klarades år 2021 vid samtliga mätstationer. Även om NO2-halterna snabbt har minskat i staden de senaste fem åren så når alla mätstationer fortfarande inte upp till nationella miljökvalitetsmålet. För att nå nationella miljökvalitetsmålet ska årsmedelhalten underskrida 20 µg/m3.

Minskad biltrafik har bidragit till minskade halter under 2020 och till någon del även 2021. Under 2020 minskade biltrafiken till följd av covid-19. 2021 var trafiken nästan tillbaka på samma nivåer som före pandemin.

Förklaringen till de mycket lägre NO2-halterna vid gatustationerna i staden de senaste åren, det vill säga även före pandemin med covid-19, är att fordonsparken har blivit renare. Förutom ökad elektrifiering och minskad diesel bland lätta fordon har även utsläppen av kväveoxider från tunga lastbilar minskat.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2023-04-06