Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ozon i luft, årsmedelvärde

Indikator TEMA.2.9.2

Marknära ozon bildas genom kemiska reaktioner i luften mellan kolväten och kväveoxider under inverkan av solljus. I Stockholm uppmäts vanligtvis de högsta ozonhalterna under våren och sommaren i samband med högtrycksbetonat väder. Den långväga transporten av ozon från kontinenten svarar för huvuddelen av det marknära ozonet i Stockholmsområdet. Ozon kan ge upphov till negativa hälsoeffekter i övre luftvägarna.

Halterna av ozon i Stockholm bestäms till största del av ozonhalterna i luften som transporteras från andra länder. De lokala utsläppen bidrar mycket lite till ozonhalten i Stockholm.

Halten av ozon i luft, innerstaden taknivå, årsmedelvärde.

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2000.
Senaste värdet:
55 µg/m3 (2019).
Utgångsvärde:
46 µg/m3 (2000).

Kommentar

Ozonhalterna i Stockholm har fram till 2002 visat på en ökande trend. Det senaste decenniet har trenden vänt håll och årsmedelvärdet har minskat, men halterna är fortfarande högre än på 1980-talet. Den sjunkande trenden har dock brutits under de senaste åren i den urbana bakgrundsluft. Under 2019 uppmättes samma ozonhalter som under 2018.

Den högre halterna beror på mer intransport från södra och mellersta Europa.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2020-05-07