Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ozon i luft, högsta 8-timmars medelvärde

Indikator TEMA.2.9.1

Marknära ozon bildas genom kemiska reaktioner i luften mellan kolväten och kväveoxider under inverkan av solljus. I Stockholm uppmäts vanligtvis de högsta ozonhalterna under våren och sommaren i samband med högtrycksbetonat väder. Den långväga transporten av ozon från kontinenten svarar för huvuddelen av det marknära ozonet i Stockholmsområdet. Ozon kan ge upphov till negativa hälsoeffekter i övre luftvägarna.

Normvärdet innebär att det ska eftersträvas att högsta 8-timmarsmedelvärdet inte ska överskrida 120 µg/m3.
Miljökvalitetsnormen för marknära ozon ska enligt Luftkvalitetsförordningen ”eftersträvas” och skiljer sig därmed från många andra miljökvalitetsnormer i förordningen. Definitionen har uppkommit p.g.a. att EU:s direktiv innehåller målvärden och inte, som i andra fall, gränsvärden. I EG-direktivet och i den svenska förordningen finns dessutom tröskelvärden till skydd för hälsa som innebär skyldighet att informera och larma allmänheten. Miljökvalitetsnormen till skydd för hälsa är utformad så att 8-timmars medelvärde inte får överskrida 120 µg/m3. Tröskelvärdet för information till allmänheten är 180 µg/m3 som timmedelvärde medan larm ska utfärdas om halterna under en timme överskrider 240 µg/m3.

Utöver de miljökvalitetsnormer som syftar till att skydda människor hälsa, finns miljökvalitetsnormer för skydd av växtlighet. Normvärdet för växtlighet följs överallt i länet.

I nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft, finns gränsvärden preciserade dels till skydd för hälsa dels till skydd för växtlighet. Målvärdet för hälsa avser 8-timmars medelvärde och får inte överskrida 70 µg/m3. Målvärdet till skydd för hälsa överskrids i Stockholm , medan målvärdet för växtlighet klaras.

Halten av ozon i luft, innerstaden taknivå, högsta 8-timmars medelvärde.

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2000.
Senaste värdet:
140 µg/m3 (2019).
Utgångsvärde:
110 µg/m3 (2000).
Miljökvalitetsnorm:
120 µg/m3 (2010).

Kommentar

Under 2019 överskreds normvärdet för högsta 8-timmarsmedelvärde i urban bakgrundsluft vid mätstationen Torkel Knutssonsgatan. Det högsta uppmätta 8-timmars medelvärdet bölev 141 µg/m3, vilket däremot är högre än 2018.
Tröskelvärden för larm och information till allmänheten klarades vid samtliga mätstationer.

De högsta 8-timmars medelvärdena har visat relativt konstant trens de seanste åren. Problem med överskridande av normen väntas därför kvarstå.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2020-05-07