Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utvärdering av miljözonen för lätta fordon

Miljözon på Hornsgatan
Miljözon på Hornsgatan
Artikel TEMA.2.3

Miljöförvaltningen har utvärderat effekten av den nya miljözonen för lätta fordon på Hornsgatan. Utvärderingen visar att miljözonen hittills haft liten effekt på grund av den dåliga efterlevnaden.

Många av de äldre bilarna har fortsatt att köra olovligen i miljözonen. Därför har utsläppen av kväveoxider endast minskat med två procent på Hornsgatan. För att visa på maximal potential har effekten av 100% regelefterlevnad beräknats och presenteras i rapporten. Vid full efterlevnad beräknas utsläppen av kväveoxider minska med elva procent. Detta skulle betydligt öka förutsättningarna att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Staden saknar dock idag rådighet avseende regelefterlevnaden. En full efterlevnad bedöms därför som svår att nå i nuläget.

Uppdaterad: 2022-01-27