Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Omkomna per trafikantslag

Indikator TEMA.7.7.7

Under 2022 omkom åtta personer i trafikrelaterade olyckor i Stockholm.

Även bland dödsolyckorna är fotgängare den mest olycksdrabbade trafikantgruppen. Av de 82 personer som omkommit i Stockholms trafiken de senaste tio åren var 33 personer (40 procent) fotgängare.

Män är i klar majoritet av de omkomna och har stått för 76 % av de omkomna under de senaste tio åren.

Den mest drabbade åldersgruppen i dödsolycksstatistiken är trafikanter i pensionsåldern, dvs. 65 år och äldre. Trots att de utgör en relativt liten andel av Stockholms invånarantal, står de för 43 % av alla dödsolyckor de senaste tio åren. Absolut vanligaste dödsolyckan bland äldre är att de i egenskap av fotgängare blir påkörda av ett motorfordon.

Under de senaste tio åren har två barn omkommit till följd av en trafikolycka, motsvarande 2 % av alla dödsolyckor.

Här redovisas antalet omkomna i trafiken fördelat på trafikslag i text och siffror.

Rad-id Trafikantslag Senaste värdet (personer) Datum

0

Totalt

 8

2022

1

Cykel

 2

2022

2

Fotgängare

 2

2022

3

MC

 2

2022

4

Moped

 1

2016

5

Personbil

 1

2022

6

Lastbil (tung och lätt)

 1

2019

7

Buss

 1

2022

Datakälla: STRADA (personer)

Kommentar

I statistiken ingår även olyckor som går under benämningen ej officiell statistik. Exempel på olyckor som inte ingår i den officiella statistikens definitioner av trafikolycka är självmord, sjukdomsfall och fallolyckor. Under de senaste tio åren (2013-2022) har totalt 18 dödsfall, motsvarande 22 % av samtliga dödsolyckor, räknats som icke-officiell olycksstatistik.

Antalet omkomna är säkerställt och därför finns inget bortfall.