Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skadade personer, fördelat på kön

Indikator TEMA.7.7.9

Ungefär lika många män som kvinnor skadas i trafiken, men olycksbilden ser olika ut. Det beror på att män och kvinnors resvanor, beteenden och förutsättningar skiljer sig åt i vissa avseenden. Kvinnorna är överrepresenterade bland fotgängarolyckorna, i genomsnitt har kvinnorna stått för 70 % av de senaste tio årens fallolyckor i Stockholms trafikmiljö. Några delförklaringar till varför just kvinnor är överrepresenterade bland dessa olyckor är att de går mer och därmed exponeras mer för olycksrisken och har en högre skaderisk när olyckan väl är framme jämfört med män.

Fler män än kvinnor skadas i cykel- och motorfordonsrelaterade trafikolyckor, och har länge varit så.

I Stockholm, liksom i resten av Sverige, utgörs en klar majoritet av de som omkommit i en trafikolycka av män. Under de senaste tio åren (2012-2021) har 76 % av de omkomna varit av manligt kön. Att män är så tydligt överrepresenterade kan förklaras med att de generellt tar större risker i trafiken än kvinnor.

Här redovisas antalet män och kvinnor som skadats i en trafikolycka, i text och siffror.

Rad-id Mätområde Datum Värde (personer)

0

Totalt

2006

2243

1

Totalt

2007

2548

2

Totalt

2008

2754

3

Totalt

2009

3408

4

Totalt

2010

4282

5

Totalt

2011

4401

6

Totalt

2012

4565

7

Totalt

2013

4493

8

Totalt

2014

3732

9

Totalt

2015

4169

10

Totalt

2016

4248

11

Totalt

2017

4054

12

Totalt

2018

3533

13

Totalt

2019

3629

14

Totalt

2020

2592

15

Totalt

2021

3133

16

Kvinnor

2006

944

17

Kvinnor

2007

1478

18

Kvinnor

2008

1563

19

Kvinnor

2009

1782

20

Kvinnor

2010

2138

21

Kvinnor

2011

2202

22

Kvinnor

2012

2266

23

Kvinnor

2013

2137

24

Kvinnor

2014

1860

25

Kvinnor

2015

2131

26

Kvinnor

2016

2131

27

Kvinnor

2017

2150

28

Kvinnor

2018

2032

29

Kvinnor

2019

1799

30

Kvinnor

2020

1773

31

Kvinnor

2021

1446

32

Män

2006

1348

33

Män

2007

1478

34

Män

2008

1563

35

Män

2009

1782

36

Män

2010

2138

37

Män

2011

2183

38

Män

2012

2273

39

Män

2013

2340

40

Män

2014

1860

41

Män

2015

2024

42

Män

2016

2077

43

Män

2017

2008

44

Män

2018

1726

45

Män

2019

1850

46

Män

2020

1390

47

Män

2021

1678

48

Okänt

2006

51

49

Okänt

2007

34

50

Okänt

2008

29

51

Okänt

2009

40

52

Okänt

2010

27

53

Okänt

2011

16

54

Okänt

2012

26

55

Okänt

2013

16

56

Okänt

2014

12

57

Okänt

2015

14

58

Okänt

2016

21

59

Okänt

2017

14

60

Okänt

2018

8

61

Okänt

2019

6

62

Okänt

2020

5

63

Okänt

2021

9

Datakälla: STRADA (personer)

Kommentar

I statistiken ingår personer som avlidit eller skadats lindrigt, måttligt eller allvarligt i en trafikolycka. Personer med okända eller utan skador är ej inkluderade.
Trafikolyckor som annars klassas som ej officiell statistik (dvs självmord, sjukdomsfall och fallolyckor) räknas med i denna sammanställning.

Olyckor kontra skadade personer
Observera att antalet skadade inte är detsamma som antalet trafikolyckor då det kan skadadas flera personer i en och samma olycka. Olycksstatistiken förknippas med ett okänt mörkertal av varierande storleksgrad beroende på om den drabbade personen blivit inrapporterad som skadad av polis eller har uppsökt sjukvård och tillåtit registrering. Det finns dock inget statistiskt bortfall vad gäller dödsstatistiken.

2020-2021
Under 2020 minskade antalet olyckstillfällen med en tredjedel jämfört med 2019. För 2021 har antalet olyckor ökat jämfört med 2020 men är fortfarande lägre än för 2019.
Detta förklaras dels med att pandemin (Covid-19) påverkat stadens invånares resmönster och därmed även olycksstatistiken. En annan förklaring är att vården varit mycket mer ansträngd än vanligt under de senaste åren och att fokus inte legat på olycksrapportering. Likaså kan antalet patienter som sökt sig till akutmottagningarna efter en trafikolycka varit något färre då många av smittskyddsskäl undvikit att söka vård mer än när det varit absolut nödvändigt.

2015-nu
Sedan början på 2015 är samtliga Stockholms läns akutsjukhus med i rapporteringen, vilket har höjt kvaliteten på statistiken. Dock har sjukhusen och polisen haft inrapporteringssvårigheter pga personalbrist och nya försvårande inrapporteringsregler, som framförallt slagit hårt mot rapporteringen av allvarligt skadade. Det totala antalet olyckor och skadade personer i dessa beräknas därför vara något högre än redovisat.

2013-2014
Den påtagliga minskningen av olyckor under 2014 beror på att polisen hade stora problem med sitt nya IT-system, vilket resulterade till ett stort bortfall - framförallt vad gällande de motorfordonsrelaterade trafikolyckorna. Ett visst bortfall skedde även under slutet av 2013.

2005-2010
Fram tom 2010 baserades statistiken främst på uppgifter från polisen eftersom många större Stockholms-sjukhus inte börjat rapportera in i Transportstyrelsens statistiksystem. Sjukhusen spelar en viktig roll eftersom de rapporterar in den absoluta majoriteten av singelolyckor med fotgängare och cyklister. Att många sjukhus inte rapporterat under hela tidsserien innebär att många trafikolyckor med oskyddade trafikanter inte syns statistiken. Den stora ökningen mellan 2005 och 2010 handlar därför snarare om en förbättring av statistiken än att antalet skadade skjutit i höjden på grund av bristande trafiksäkerhet.