Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skadade personer, fördelat på kön

Indikator TEMA.7.7.9

Ungefär lika många män som kvinnor skadas i trafiken, men olycksbilden ser olika ut. Det beror på att män och kvinnors resvanor, beteenden och förutsättningar skiljer sig åt i vissa avseenden. Kvinnorna är överrepresenterade bland fotgängarolyckorna, i genomsnitt har kvinnorna stått för 68 % av de senaste tio årens fallolyckor i Stockholms trafikmiljö. Några delförklaringar till varför just kvinnor är överrepresenterade bland dessa olyckor är att de går mer och därmed exponeras mer för olycksrisken och har en högre skaderisk när olyckan väl är framme jämfört med män.

Fler män än kvinnor skadas i cykel- och motorfordonsrelaterade trafikolyckor, och har länge varit så.

I Stockholm, liksom i resten av Sverige, utgörs en klar majoritet av de som omkommit i en trafikolycka av män. Under de senaste tio åren (2013-2022) har 76 % av de omkomna varit av manligt kön. Att män är så tydligt överrepresenterade kan förklaras med att de generellt tar större risker i trafiken än kvinnor.

Här redovisas antalet män och kvinnor som skadats i en trafikolycka, i text och siffror.

Rad-id Mätområde Datum Värde (personer)

0

Totalt

2006

2243

1

Totalt

2007

2548

2

Totalt

2008

2754

3

Totalt

2009

3408

4

Totalt

2010

4282

5

Totalt

2011

4401

6

Totalt

2012

4565

7

Totalt

2013

4493

8

Totalt

2014

3732

9

Totalt

2015

4169

10

Totalt

2016

4248

11

Totalt

2017

4054

12

Totalt

2018

3533

13

Totalt

2019

3629

14

Totalt

2020

2592

15

Totalt

2021

3222

16

Totalt

2022

4018

17

Kvinnor

2006

944

18

Kvinnor

2007

1478

19

Kvinnor

2008

1563

20

Kvinnor

2009

1782

21

Kvinnor

2010

2138

22

Kvinnor

2011

2202

23

Kvinnor

2012

2266

24

Kvinnor

2013

2137

25

Kvinnor

2014

1860

26

Kvinnor

2015

2131

27

Kvinnor

2016

2131

28

Kvinnor

2017

2150

29

Kvinnor

2018

2032

30

Kvinnor

2019

1799

31

Kvinnor

2020

1773

32

Kvinnor

2021

1494

33

Kvinnor

2022

1994

34

Män

2006

1348

35

Män

2007

1478

36

Män

2008

1563

37

Män

2009

1782

38

Män

2010

2138

39

Män

2011

2183

40

Män

2012

2273

41

Män

2013

2340

42

Män

2014

1860

43

Män

2015

2024

44

Män

2016

2077

45

Män

2017

2008

46

Män

2018

1726

47

Män

2019

1850

48

Män

2020

1390

49

Män

2021

1719

50

Män

2022

2010

51

Okänt

2006

51

52

Okänt

2007

34

53

Okänt

2008

29

54

Okänt

2009

40

55

Okänt

2010

27

56

Okänt

2011

16

57

Okänt

2012

26

58

Okänt

2013

16

59

Okänt

2014

12

60

Okänt

2015

14

61

Okänt

2016

21

62

Okänt

2017

14

63

Okänt

2018

8

64

Okänt

2019

6

65

Okänt

2020

5

66

Okänt

2021

9

67

Okänt

2022

14

Datakälla: STRADA (personer)

Kommentar

I statistiken ingår personer som avlidit eller skadats lindrigt, måttligt eller allvarligt i en trafikolycka. Även Trafikolyckor som annars klassas som ej officiell statistik (dvs självmord, sjukdomsfall och fallolyckor) räknas med i denna sammanställning. Personer med okända eller utan skador är ej inkluderade.

Olyckor kontra skadade personer
Observera att antalet skadade inte är detsamma som antalet trafikolyckor då det kan skadas flera personer i en och samma olycka. Olycksstatistiken förknippas med ett okänt mörkertal av varierande storleksgrad beroende på om den drabbade personen blivit inrapporterad som skadad av polis eller har uppsökt sjukvård och tillåtit registrering. Det finns dock inget statistiskt bortfall vad gäller dödsstatistiken.

2022
Under 2022 ökade antalet olyckor markant och antalet olyckor är att jämföra med innan pandemin. Ökningen kan även till viss del förklaras med att sjukhusens rapporteringsgrad har blivit bättre efter den lagändring som trädde i kraft 1 juli 2021.

2020-2021
Under 2020 minskade antalet olyckstillfällen med en tredjedel jämfört med 2019. För 2021 ökade antalet olyckor jämfört med 2020 men låg fortfarande lägre än för 2019. De låga olyckstalen under 2020 och 2021 förklaras dels med att pandemin (Covid-19) påverkade stadens invånares resmönster och därmed även olycksstatistiken. En annan förklaring är att vården var mycket mer ansträngd än vanligt och att fokus inte låg på olycksrapportering. Likaså kan antalet patienter som sökte sig till akutmottagningarna efter en trafikolycka varit något färre då många av smittskyddsskäl undvek att söka vård mer än när det varit absolut nödvändigt.

2015-2021
Sedan början på 2015 är samtliga Stockholms läns akutsjukhus med i rapporteringen, vilket har höjt kvaliteten på statistiken. Dock har sjukhusen och polisen haft inrapporteringssvårigheter pga personalbrist och nya försvårande inrapporteringsregler, som framförallt slagit hårt mot rapporteringen av allvarligt skadade. Det totala antalet olyckor och skadade personer i dessa beräknas därför vara något högre än redovisat.

2013-2014
Den påtagliga minskningen av olyckor under 2014 beror på att polisen hade stora problem med sitt nya IT-system, vilket resulterade till ett stort bortfall - framförallt vad gällande de motorfordonsrelaterade trafikolyckorna. Ett visst bortfall skedde även under slutet av 2013.

2005-2010
Fram tom 2010 baserades statistiken främst på uppgifter från polisen eftersom många större Stockholms-sjukhus inte börjat rapportera in i Transportstyrelsens statistiksystem. Sjukhusen spelar en viktig roll eftersom de rapporterar in den absoluta majoriteten av singelolyckor med fotgängare och cyklister. Att många sjukhus inte rapporterat under hela tidsserien innebär att många trafikolyckor med oskyddade trafikanter inte syns statistiken. Den stora ökningen mellan 2005 och 2010 handlar därför snarare om en förbättring av statistiken än att antalet skadade skjutit i höjden på grund av bristande trafiksäkerhet.