Badvattenkvalitet vid Stockholms strandbad

Badvattenkvaliteten vid Stockholms 31 officiella strandbad kontrolleras regelbundet av Miljöförvaltningen eller av konsult upphandlad av stadsdelsförvaltningarna. 24 av Stockholms strandbad klassas som EU-bad på grund av att de i genomsnitt har fler än 200 badande per dag.

Det som provtas är halten av två bakterier, Escherichia coli och intestinala enterokocker, för att försäkra att vattnet inte utgör en hälsorisk för badgästerna. Dessa bakterier indikerar att det skett någon form av förorening av vattnet, t.ex. ett avloppsutsläpp, och att badande kan utgöra en hälsorisk. Utifrån bakteriehalt klassas vattnet som "tjänligt" (<100*), "tjänligt med anmärkning" (100-1000*) eller "otjänligt"(>1000*). Även förekomst av cyanobakterier eller andra föroreningar så som oljerester eller skräv ska besiktigas. Varje säsong ska det även kontrolleras att det inte finns andra hälsorisker kopplande till badande.

Provtagning av badplatserna ska ske jämnt fördelat under badsäsongen, och prover ska tas minst en gång i månaden. Minst fyra prover inklusive ett försäsongsprov ska tas sammanlagt. Försäsongsprovet tas ca. 1-2 veckor innan säsongen startar.

Ett nytt officiellt strandbad vid Kristinebergs Strand tillkom 2015.

*=bakterieprover presenteras i cfu/100ml. Cfu står för "colony forming units".

Andel badvattenprov utan anmärkning (årsvärden).
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Andelen prover som visade på undermålig vattenkvalitet var under 2018 något högre än föregående året, med 15 av 285 prover (5,3%) jämfört med 9 (3,1%) året innan, som visade på otjänligt. Även andelen tjänliga prover med anmärkning var något högre.

De flesta av dessa var engångsföreteelser och kunde spåras till kraftiga skyfall efter längre perioder av torka, eller visade på tjänligt efter omprovtagning. Kraftiga regn efter torka medför att de föroreningar som annars skulle spolats bort med jämna mellanrum ansamlas under en längre tid, och föroreningshalten blir sedan högre när ett regn så småningom faller. Ytterligare en möjlig förklaring till den något försämrade vattenkvaliteten var en relativt hög belastning på strandbaden tack vare det fina vädret. Detta medför även ökad påverkan på vattnet.

Smeduddsbadet hade pumphaveri i de toaletter som finns på badplatsen, vilket ledde till 6 otjänliga vattenprover efter att avloppsvatten runnit direkt till vattnet. Efter lagning av pumpen återgick vattnet till tjänligt.

Även förekomsten av potentiellt giftiga cyanobakterier provtogs vid Brunnsviksbadet, Hökarängsbadet, Långsjöbadet, Farstastrandsbadet och i sjön Trekanten. Algblomningar kan öka i omfattning vid varma och stilla väderförhållanden. Endast en avrådan från bad annonserades på grund av höga halter cyanobakterier, detta i Långsjön. Även Drevviken och Långssjön påvisade tecken på kraftig algblomning.

Tillståndsklassning

 Mer än 90% utan anmärkning >90 %
 Mer än 80% utan anmärkning 80–90 %
 Mer än 70% utan anmärkning 70–80 %
 Mindre än 70% utan anmärkning <70 %
Indikator TEMA.3.4.3
Senast uppdaterad: 2019-06-30
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt