Badvattenkvalitet vid Stockholms strandbad

Badvattenkvaliteten vid Stockholms 31 officiella strandbad kontrolleras regelbundet av Miljöförvaltningen eller av konsult upphandlad av stadsdelsförvaltningarna. 18 av Stockholms strandbad klassas som EU-bad på grund av att de i genomsnitt har fler än 200 badande per dag. Beroende på hur hög bakteriehalten är bedöms vattnet antingen som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Ett nytt officiellt strandbad vid Kristinebergs Strand har tillkommit 2015.

Andel badvattenprov utan anmärkning (årsvärden).
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Badvattenkvaliteten vid Stockholms 31 officiella strandbad har under sommaren 2017 visat ett något sämre resultat än föregående år. Av de totalt 273 prover som har tagits under sommaren har 9 prover visat otjänligt resultat jämfört med 8 otjänliga prover under badsäsongen 2016. Antalet prover som har visat tjänligt med anmärkning var 49 stycken jämfört med 28 stycken under 2016.

Vad som orsakat detta är inte tydligt. Under sommaren har det inte förekommit några kraftiga skyfall som skulle ha kunnat förorena badvattnet med avrinningsvatten från omgivande mark, eller som skulle ha kunnat ge upphov till bräddningar från avloppsnätet. En orsak till det försämrade resultatet kan vara de många kalla och blåsiga dagarna under sommaren. Stränderna har då inte besökts av så många badande. Istället uppehåller sig mycket sjöfågel, framförallt kanadagås och gräsand, på en del av stränderna. Dessa fåglar förorenar stränderna med sin avföring. Blåsten har givit upphov till vågor som gjort att avföringen dragits ner och förorenat vattnet med bakterier. Förvaltningen har uppmärksammat detta och för en dialog med berörda stadsdelar om att förbättra skötseln av stränderna med avseende på fågelavföring.

En del badplatser som ligger på Mälarens västra sida har i slutet av sommaren visat tendenser till algblomning, men blomningen har inte varit kraftig och gick över efter en vecka. Under badsäsongen har algprovtagning genomförts vid ytterligare fem badplatser vid fem olika tidpunkter. Analysresultaten har visat på en försumbar eller liten risk för förgiftning av algtoxiner.

Tillståndsklassning

 Mer än 90% utan anmärkning >90 %
 Mer än 80% utan anmärkning 80–90 %
 Mer än 70% utan anmärkning 70–80 %
 Mindre än 70% utan anmärkning <70 %
Indikator TEMA.3.4.3
Senast uppdaterad: 2018-10-17
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt