Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dygn över normvärdet för kvävedioxid

Indikator TEMA.2.1.5

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, NO2, för år, dygn och timmar. Dygnsnormen innebär att maximalt 7 dygn per kalenderår får överskrida normvärdet 60 ug/m3. Främsta källan i Stockholm till NO2 är vägtrafik.

Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) överskrider normvärdet 60 µg/m3

Rad-id Mätstation Senaste värdet (dygn) Datum

0

Hornsgatan

 7

2019

1

Sveavägen

 3

2019

2

Lilla Essingen (E4/E20)

 7

2019

3

Norrlandsgatan

 4

2017

4

Folkungagatan

 1

2019

5

S:t Eriksgatan

 2

2019

6

Skonertvägen (E4/E20)

 20

2019

7

Innerstaden, taknivå

 0

2019

8

Högsta värdet

 20

2019

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen för antalet dygn med höga kvävedioxidhalter överskreds intill E4/E20 Essingeleden. Miljökvalitetsnormen tangerades på Hornsgatan och intill E4/E20 vid L:a Essingen. Vid övriga mätstationer i innerstaden klarades miljökvalitetsnormen under 2019
På Hornsgatan har trafiken minskat och medelhalterna och antalet dygn över miljökvalitetsnormen minskar. År 2019 registrerades 7 dygn över 60 µg/m3, vilket är färre dygn än något annat år sedan mätstarten år 1991.

På samtliga innerstadsgator samt intill Essingeleden är den nedåtgående trenden synlig och under 2019 har färre antal dygn över miljökvalitetsnormen uppmäts än tidigare år. Den främsta orsaken till trenden är en renare fordonspark. En annan stor orsak till variationen mellan åren är de meteorologiska förhållandena.

För att klara miljökvalitetsnormen av NO2 i hela staden måste utsläppen från vägtrafiken minska ytterligare. Trängselskatt, höjda p-avgifter och miljözoner för lätta fordon är exempel på åtgärder som kan bidra till detta. Från och med 1 januari 2016 har Stockholm en höjd och utökad trängselskatt. Från 1 januari år 2020 har Stockholm även att infört miljözon för lätta lastbilar och personbilar, som från början enbart kommer att omfatta Hornsgatan.

Mätningarna på Norrlandsgatan avslutades vid årsskiftet 2017/2018 och en ny mätstation etablerades på St Eriksgatan där normen klarades under det första mätåret 2018. På Folkungatan flyttades mätningarna från Folkungagatan 57 till 70 under 2018. Eftersom flytten innebar att mätningarna bytte sida av gatan kan ingen utvärdering mot norm göras under 2018. En ny mätstation inrättades under 2018 vid Skonertvägen intill E¤/E20 Essingeleden.

Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Uppdaterad: 2020-05-07