Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dygn över normvärdet för kvävedioxid

Indikator TEMA.2.1.5

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, NO2, för år, dygn och timmar. Dygnsnormen innebär att maximalt 7 dygn per kalenderår får överskrida normvärdet 60 ug/m3. Främsta källan i Stockholm till NO2 är vägtrafik.

Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) överskrider normvärdet 60 µg/m3

Rad-id Mätområde Datum Värde (dygn)

0

Högsta värdet

1992

100

1

Högsta värdet

1993

79

2

Högsta värdet

1994

103

3

Högsta värdet

1995

88

4

Högsta värdet

1996

126

5

Högsta värdet

1997

103

6

Högsta värdet

1998

64

7

Högsta värdet

1999

152

8

Högsta värdet

2000

98

9

Högsta värdet

2001

79

10

Högsta värdet

2002

135

11

Högsta värdet

2003

92

12

Högsta värdet

2004

83

13

Högsta värdet

2005

69

14

Högsta värdet

2006

93

15

Högsta värdet

2007

72

16

Högsta värdet

2008

59

17

Högsta värdet

2009

77

18

Högsta värdet

2010

67

19

Högsta värdet

2011

32

20

Högsta värdet

2012

48

21

Högsta värdet

2013

74

22

Högsta värdet

2014

51

23

Högsta värdet

2015

45

24

Högsta värdet

2016

48

25

Högsta värdet

2017

22

26

Högsta värdet

2018

25

27

Högsta värdet

2019

20

28

Hornsgatan

1992

100

29

Hornsgatan

1993

79

30

Hornsgatan

1994

103

31

Hornsgatan

1995

88

32

Hornsgatan

1996

126

33

Hornsgatan

1997

103

34

Hornsgatan

1998

64

35

Hornsgatan

1999

152

36

Hornsgatan

2000

98

37

Hornsgatan

2001

79

38

Hornsgatan

2002

135

39

Hornsgatan

2003

92

40

Hornsgatan

2004

83

41

Hornsgatan

2005

68

42

Hornsgatan

2006

93

43

Hornsgatan

2007

72

44

Hornsgatan

2008

59

45

Hornsgatan

2009

77

46

Hornsgatan

2010

67

47

Hornsgatan

2011

32

48

Hornsgatan

2012

48

49

Hornsgatan

2013

74

50

Hornsgatan

2014

51

51

Hornsgatan

2015

45

52

Hornsgatan

2016

48

53

Hornsgatan

2017

22

54

Hornsgatan

2018

13

55

Hornsgatan

2019

7

56

Sveavägen

1992

56

57

Sveavägen

1993

57

58

Sveavägen

1994

34

59

Sveavägen

1995

21

60

Sveavägen

1996

38

61

Sveavägen

1997

12

62

Sveavägen

1998

13

63

Sveavägen

1999

43

64

Sveavägen

2000

21

65

Sveavägen

2001

5

66

Sveavägen

2002

31

67

Sveavägen

2003

25

68

Sveavägen

2004

25

69

Sveavägen

2005

55

70

Sveavägen

2006

24

71

Sveavägen

2007

32

72

Sveavägen

2008

40

73

Sveavägen

2010

46

74

Sveavägen

2011

27

75

Sveavägen

2012

32

76

Sveavägen

2013

46

77

Sveavägen

2014

31

78

Sveavägen

2015

32

79

Sveavägen

2016

26

80

Sveavägen

2017

4

81

Sveavägen

2018

8

82

Sveavägen

2019

3

83

Lilla Essingen (E4/E20)

2005

20

84

Lilla Essingen (E4/E20)

2006

11

85

Lilla Essingen (E4/E20)

2007

13

86

Lilla Essingen (E4/E20)

2008

3

87

Lilla Essingen (E4/E20)

2009

9

88

Lilla Essingen (E4/E20)

2010

59

89

Lilla Essingen (E4/E20)

2011

23

90

Lilla Essingen (E4/E20)

2012

10

91

Lilla Essingen (E4/E20)

2013

23

92

Lilla Essingen (E4/E20)

2014

5

93

Lilla Essingen (E4/E20)

2015

15

94

Lilla Essingen (E4/E20)

2016

13

95

Lilla Essingen (E4/E20)

2017

8

96

Lilla Essingen (E4/E20)

2018

25

97

Lilla Essingen (E4/E20)

2019

7

98

Norrlandsgatan

2004

30

99

Norrlandsgatan

2005

69

100

Norrlandsgatan

2006

52

101

Norrlandsgatan

2007

33

102

Norrlandsgatan

2008

34

103

Norrlandsgatan

2009

21

104

Norrlandsgatan

2010

68

105

Norrlandsgatan

2011

10

106

Norrlandsgatan

2012

16

107

Norrlandsgatan

2013

31

108

Norrlandsgatan

2014

31

109

Norrlandsgatan

2015

12

110

Norrlandsgatan

2016

21

111

Norrlandsgatan

2017

4

112

Folkungagatan

2011

2

113

Folkungagatan

2012

2

114

Folkungagatan

2013

18

115

Folkungagatan

2017

5

116

Folkungagatan

2019

1

117

S:t Eriksgatan

2018

7

118

S:t Eriksgatan

2019

2

119

Skonertvägen (E4/E20)

2019

20

120

Innerstaden, taknivå

2019

0

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen för antalet dygn med höga kvävedioxidhalter överskreds intill E4/E20 Essingeleden. Miljökvalitetsnormen tangerades på Hornsgatan och intill E4/E20 vid L:a Essingen. Vid övriga mätstationer i innerstaden klarades miljökvalitetsnormen under 2019
På Hornsgatan har trafiken minskat och medelhalterna och antalet dygn över miljökvalitetsnormen minskar. År 2019 registrerades 7 dygn över 60 µg/m3, vilket är färre dygn än något annat år sedan mätstarten år 1991.

På samtliga innerstadsgator samt intill Essingeleden är den nedåtgående trenden synlig och under 2019 har färre antal dygn över miljökvalitetsnormen uppmäts än tidigare år. Den främsta orsaken till trenden är en renare fordonspark. En annan stor orsak till variationen mellan åren är de meteorologiska förhållandena.

För att klara miljökvalitetsnormen av NO2 i hela staden måste utsläppen från vägtrafiken minska ytterligare. Trängselskatt, höjda p-avgifter och miljözoner för lätta fordon är exempel på åtgärder som kan bidra till detta. Från och med 1 januari 2016 har Stockholm en höjd och utökad trängselskatt. Från 1 januari år 2020 har Stockholm även att infört miljözon för lätta lastbilar och personbilar, som från början enbart kommer att omfatta Hornsgatan.

Mätningarna på Norrlandsgatan avslutades vid årsskiftet 2017/2018 och en ny mätstation etablerades på St Eriksgatan där normen klarades under det första mätåret 2018. På Folkungatan flyttades mätningarna från Folkungagatan 57 till 70 under 2018. Eftersom flytten innebar att mätningarna bytte sida av gatan kan ingen utvärdering mot norm göras under 2018. En ny mätstation inrättades under 2018 vid Skonertvägen intill E¤/E20 Essingeleden.

Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Uppdaterad: 2020-05-07