Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Timmar över normvärdet för kvävedioxid

Indikator TEMA.2.1.7

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för år, dygn och timmar. Timnormen innebär att timmedelvärdet får vara högre än 90 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft) under maximalt 175 timmar per kalenderår. Dessutom finns det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft som anger att halten 60 µg /m³ som timmedelvärde får överskridas under maximalt 175 timmar.

På Hornsgatan och Sveavägen görs mätningar på bägge sidorna av gatan, värdet i diagrammet är det högsta värdet av dessa.

Antal timmar där timmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) överskrider normvärdet 90 µg/m3

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2019.
Senaste värdet:
202 timmar (2019).
Utgångsvärde:
202 timmar (2019).
Miljökvalitetsnorm:
175 timmar (2005).

Kommentar

I takt med att de genomsnittliga halterna av NO2 har sjunkit så har även antal timmar över gränsvärdet minskat. Under 2019 övserskreds miljökvalitetsnormen enbart vid den nya mätstationen vid Skonertvägen intill Essingeleden. Risken för överskridande av miljökvalitetsnormen förväntas minska ytterligare framöver även om variationen mellan året till stor del styrs av meteorologin.

Uppdaterad: 2020-05-07