Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Timmar över normvärdet för kvävedioxid

Indikator TEMA.2.1.7

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för år, dygn och timmar. Timnormen innebär att timmedelvärdet får vara högre än 90 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft) under maximalt 175 timmar per kalenderår. Dessutom finns det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft som anger att halten 60 µg /m³ som timmedelvärde får överskridas under maximalt 175 timmar.

På Hornsgatan och Sveavägen görs mätningar på bägge sidorna av gatan, värdet i diagrammet är det högsta värdet av dessa.

Antal timmar där timmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) överskrider normvärdet 90 µg/m3

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
32 timmar (2022).
Utgångsvärde:
384 timmar (2000).
Miljökvalitetsnorm:
175 timmar (2005).

Kommentar

Sedan år 2020 klaras miljökvalitetsnormen vid samtliga mätstationer i Stockholm.

Minskad biltrafik bidrog till minskade halter under 2020 och till någon del även år 2021. Under år 2020 minskade biltrafiken till följd av covid-19. År 2021 var trafiken nästan tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Något lägre trafikflöde än normalt uppmättes vilket bidrog till lägre NO2-halter.

De lägre NO2-halterna förklaras främst av att andelen el- och elhybrider bland personbilar i trafik i Stockholms stad ökat. Det har fördubblats på två år.