Stigande havsnivåer

Bild över Strömmen vid Riksdagshuset
Foto: Magnus Sannebro
Den globala havsnivån stiger på grund av ett varmare klimat där glaciärer och inlandsisar smälter samtidigt som havsvattnets volym utvidgas. I Stockholm är landhöjningen fortfarande större än havsnivåhöjningen, vilket medför att den relativa havsnivån sjunker.

Den globala uppvärmningen påverkar havsnivån på flera olika sätt. De viktigaste faktorerna är den termiska expansionen (havsvattnets temperaturutvidgning) samt bidrag från smältande glaciärer och de stora inlandsisarna på Grönland och Antarktis. Men det finns geografiska skillnader som beror på bland annat landhöjningen, vilket sammantaget ger stora regionala variationer i havets medelnivå - nu och i framtiden.

FNs klimatpanel IPCC har i september 2019 publicerat en ny sammanställning om forskningsläget kring stigande havsnivåer, som är en uppdatering av resultat från tidigare rapport från 2014. IPCCs bedömning är att havet globalt kan komma att stiga med drygt en meter fram till år 2100 för det högsta utsläppsscenariot (RCP8.5). IPCC anger 0,61 - 1,10 meter som ett sannolikt intervall för RCP8.5, vilket är ca en dm högre jämfört med rapporten AR5 från 2014.

Den stigande havsnivån märks redan nu. Enligt IPCC steg den globala havsnivån med ca 16 cm för perioden 1902-2015. Den genomsnittliga årliga ökningen för havsnivåhöjningen var 3,6 mm/år för perioden 2006-2015. Hastigheten har ökat de senaste decennierna, på grund av ökande bidrag från inlandsisarna på Grönland och Antarktis.

I Stockholm är den årliga landhöjningen drygt 5 mm, vilket innebär att den relativa havsnivån fortfarande sjunker hos oss. Enligt tidigare bedömningar av SMHI kan det dröja till ca år 2050 innan vi får en nettoökning av havsnivån i Stockholm. Enligt SMHIs tidigare bedömningar för Stockholm, och uppdaterat med IPCCs senaste uppskattning från 2019, skulle den relativa havsnivåhöjningen bli ca en halvmeter år 2100 för det högsta utsläppsscenariot.

Den globala havsnivån kommer enligt IPCC att fortsätta stiga under flera hundra år, oavsett om växthusgasutsläppen minskar drastiskt redan under detta sekel. Orsaken är att halten av främst koldioxid i atmosfären redan är så hög, och att dess uppehållstid i atmosfären är flera hundra år. Det leder till fortsatt avsmältning av glaciärer och de stora inlandsisarna under lång tid framöver. IPCC gör bedömningen att den globala havsnivån kan stiga flera meter ytterligare till år 2300, men osäkerheterna är stora. Vi måste därför anpassa samhället till kontinuerligt stigande havsnivåer för lång tid framöver.

Indikatorer

Media

Tema TEMA.1.3.2
Senast uppdaterad: 2021-01-13
Kontakt

Nyheter

Riktlinjer

Fakta

Dokument

Framtida havsnivåer i Sverige

SMHI har drivit ett projekt för att beskriva havsnivåer längs svenska kusten i dagens och framtidens klimat. Denna rapport utgör en sammanfattning av arbetet, publicerad 2017.

Kunskapsläget om stigande havsnivåer

PM om stigande havsnivåer baserat på IPCC:s senaste bedömning, med fördjupning om regionala variationer. Sammanställt av Miljöförvaltningen 2015.

Mälaren och Saltsjöns framtid

Kartläggning om Mälarens och Saltsjöns framtid i ett förändrat klimat, genomförd av länsstyrelserna runt Mälaren 2013.

Länkar