Stödodling på Skansen

Skylt vid Skansens stödodling av hotade stockholmsväxter
Skylt vid Skansens stödodling av hotade stockholmsväxter
I samband med projektet Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) etablerades år 2001 en stödodling på Skansen av skyddsvärda Stockholms-växter. Syftet var att odlingen skulle kunna bli en värdefull genbank om växtbestånden ute på stan skulle bli kritiskt små eller hotas. Stödodlingen, som var ett samarbete mellan Skansen och miljöförvaltningen, fick bästa tänkbara läge i Skansens stadskvarter utmed södra fasaden av Skomakarlängan vid Glashyttetorget.
Stödodlingen omfattade från början åtta växtarter som har en osäker tillvaro i huvudstadens föränderliga värld. Flera av dem är även hotade nationellt. Här kan nämnas knippnejlika från Beckholmen och kattmynta (båda tillhör kategori "Starkt hotad" på nationella rödlistan) samt medicinalväxten hjärtstilla (kategori "Sårbar"). Även den ovanliga spetsfingerörten, som i Stockholm annars bara finns i hamnområdet vid Södra Värtan, stödodlas här. Spetsfingerörten har tillfäligt flyttats från sin ursprungsplats (se länk här intill).

Resultat

Vid Skansens uppföljning av stödodlingen 2018 kunde konstateras att fem av de åtta hotade växtarter som planterades 2001 fortfarande växer kvar i den välskötta rabatten, som dock verkar utsatt för en del slitage från besökare. Hjärtstilla och bosyska hittades även på innergården mellan krukmakeriet och sadelmakeriet. Rapporten, som är skriven av Emma Hultén på konsultfirman FloraNatur, kan laddas ner via länken här intill.

Skansen kommer att utöka inventeringen under 2019 och då ingår även att följa upp arten bymålla, som är utgången från landet som helhet. Man avser även använda den gamla fröbanken till att så in de arter som saknades vid inventeringen 2018.

Åtgärd TEMA.4.3.4.1
Senast uppdaterad: 2019-04-15
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Aktör
  • Skansen
Kontakt

Mer information