Klimatpåverkan per flygresa

Flygplan i luftenNyckeltalet visar snittutsläpp av växthusgaser från Stockholmarnas flygresor. Så kallade höghöjdseffekter; utsläpp av kväveoxider, kondensstrimmor och flyginducerad molnighet, ingår inte.
Klimatpåverkan per snittflygresa
Datakälla: Miljöförvaltningens beräkningar utifrån trafikstatistik från Swedavia och Stockholm Skavsta Airport.

Kommentar

Inkluderas även andra utsläpp, som kväveoxider samt kondensstrimmor och flyginducerad molnighet (så kallad höghöjdseffekt) blir klimatpåverkan ännu större. Det råder stor osäkerhet kring hur stor klimatpåverkan från höghöjdseffekter är, men forskning talar för att en cirka dubbelt så stor klimatpåverkan än om bara fossilt koldioxid från bränsleanvändningen inkluderas.
Indikator TEMA.7.10.4
Senast uppdaterad: 2018-06-21
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Tema

Dokument