Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Besvär av buller i bostaden - alla bullerkällor

Indikator TEMA.5.4.22

Diagrammet visar andelen stockholmare som störs mycket eller väldigt av buller från olika källor.

Data hämtas från stadens medborgarenkät om miljö och miljövanor. De svarande fick ange om de har störts eller besvärats av buller i sin bostad, från väldigt mycket till inte alls.

Andel stockholmare som besväras mycket eller väldigt mycket av buller i sin bostad

Datakälla: Medborgarenkät – bostadsmiljö och närmiljö, miljöförvaltningen

Kommentar

Antalet bullerkällor som visas från enkäten 2023 är fyra fler än vid tidigare enkäter, bland annat på grund av definitionsändringar.

År 2023 var byggarbetsplats och vägarbeten den bullerkälla som flest störts eller besvärats av. En av sex stockholmare uppger att de störs av denna typ av buller. Nästan lika många besväras av buller från vägtrafiken. Därefter är buller från grannar den mest betydande bullerkällan totalt sett.

Vissa bullerkällor varierar tydligt mellan olika stadsdelsområden. Bullerstörning från flygtrafik är framförallt påtagligt i Bromma och Hässelby-Vällingby där en av sex invånare uppger att de störs.

Yngre personer störs mer än äldre. Kvinnor störs mer än män.

Andelen som störs har ökat mellan mätningarna.

Uppdaterad: 2023-08-11