Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Naturskydd

Tema TEMA.4.2

I Stockholm finns elva reservat, en nationalstadspark och många fina strandskyddade stränder. Totalt är en tredjedel av grön- och blåytorna i Stockholm skyddade.

Stadens grönområden erbjuder rofylldhet, naturupplevelser och aktiviteter året om, från Flatens naturreservat i söder till Hansta i norr. Naturen är alltid nära i Stockholm och bidrar till stadens unika värden.

Genom att skydda ett värdefullt områdes natur- och kulturlandskap säkerställs tillgången och möjligheterna att långsiktigt bevara och utveckla värdena för rekreation, biologisk mångfald och kulturhistoria. För flera av reservaten i Stockholm betonas även vikten av en sammanhängande regional grönstruktur.

Arbetet med reservatsbildning

Under åren 1995-2018 inrättades tio kommunala naturreservat och ett kulturreservat i Stockholms stad. Reservaten har varierande storlek men uppgår totalt till nära 2 500 hektar. Cirka tio hektar av Hanstas naturreservat upphävdes 2014 på grund av Förbifart Stockholm. Rågsveds naturreservat, som är det senast bildade, beslutades den 28 maj 2018. Ytterligare två reservat är föreslagna: Hagsätraskogen öster om Älvsjöskogens naturreservat samt Kyrkhamn i stadens västligaste naturområde.  

Övrig skyddad natur

Lagskydd av natur regleras av miljöbalken. Andra skyddsformer än reservat som förekommer i staden är två naturminnen, 56 km strandskydd och tre Natura 2000-områden (de sistnämnda ingår i EU:s nätverk av skyddad natur). Dessutom är södra och norra Djurgården en del av Nationalstadsparken, som i Stockholm har en yta på 1 745 hektar. Skogskyrkogården på drygt 100 hektar är kulturellt världsarv. De istidsavlagringar i Bromma som kallas De Geer-moräner har ett särskilt skydd i miljöbalken som riksintressen för naturvård.

Beslut, tillsyn och dispenser

Beslut om kommunalt skyddade områden fattas av kommunfullmäktige. Miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar tillsyn på stadens natur- och kulturreservat samt naturminnen. Det innebär att kontrollera att reservatsföreskrifterna följs, men miljöförvaltningens personal ger även råd om lämplig skötsel. Varje reservat har sina egna föreskrifter, de flesta är dock snarlika. Dispens från föreskrifterna ges endast i undantagsfall och söks hos stadsbyggnadsnämnden.

 

Tema