Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skyddad natur

Solupplyst skogsstig
Hagsätraskogens naturreservat. Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.4.2.1

Indikatorn visar hur skyddet av värdefulla naturområden utvecklas inom kommunen. Områdena är skyddade enligt miljöbalken som naturreservat, kulturreservat eller nationalstadspark.

Area skyddad natur (enligt Miljöbalken)

Rad-id Skyddat område Senaste värdet (ha) Datum

0

Totalt

 4262

2022

1

Nationalstadsparken (Stockholms del)

 1745

2022

2

Judarskogen

 95

2022

3

Kyrksjölöten

 50

2022

4

Hansta

 270

2022

5

Grimsta

 320

2022

6

Igelbäcken

 411

2022

7

Sätraskogen

 256

2022

8

Nackareservatet i Stockholm

 99

2022

9

Flaten

 760

2022

10

Älvsjöskogen

 65

2022

11

Årstaskogen-Årsta holmar

 71

2022

12

Rågsveds naturreservat

 94

2022

13

Hagsätraskogen

 31

2022

Datakälla: Stadsbyggnadskontoret samt Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kommentar

Staden har idag elva naturreservat och ett kulturreservat samt stora delar av Nationalstadsparken. Det senaste, Hagsätraskogens naturreservat, bildades i juni 2021 och är 31 hektar stort.

2018 Bildades reservaten Årstaskogen-Årsta holmar (66 hektar) och Rågsveds naturreservat (94 hektar). 2014 upphävdes 10 hektar (ca 4 %) av Hansta naturreservat för att medge utbyggnad av Förbifart Stockholm. 2022 utvidgades gränserna för Årstaskogen-Årsta holmars naturreservat med 5 hektar till totalt 71 hektar.

Förslag till ytterligare ett naturreservat har varit ute på samråd: Kyrkhamns naturreservat (107 hektar) och flera andra områden utreds.

Förutom reservaten råder strandskydd vid nära en tredjedel av stränderna. Strandskyddet gäller normalt 100 meter på var sida strandlinjen och är till för att värna framkomlighet för friluftslivet samt djur- och växtliv. I många fall överlappar skydden.

I staden finns även två objekt skyddade som naturminnen: Pålsundsberget på Södermalm (geologiska och botaniska värden) och Johannesdals flyttblock på en villatomt i Vårberg (geologiskt värde).

Dessutom finns tre så kallade Natura 2000-områden i Stockholm, vilka ingår i EU:s nätverk av skyddad natur. De ligger inom Judarskogens, Kyrksjölötens och Hansta naturreservat och omfattar 92, 30 respektive 14 hektar.

Totalt är idag ca 29 procent av stadens grön- och blåyta lagskyddad i någon form, antingen som reservat, strandskydd eller nationalstadspark. Lagskyddet utgör ca 21 % av stadens totala yta. Ca två tredjedelar av grön- och blåytan inom den ekologiskt viktiga ESBO-strukturen ligger idag inom detta lagskydd.

Ansvarig organisation
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2022-12-21