Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dödsolyckor per olyckstyp

Indikator TEMA.7.7.2

Under 2019 omkom elva personer i trafikrelaterade olyckor i Stockholms stad. Fem bilister, fyra fotgängare, en i lastbil samt en cyklist. Sett som andel av samtliga dödsfall inom kommunen utgör trafikolyckorna en mycket liten del; 0,2 %. Under de senaste åren har Trafikverket sett en nationell uppåtgående trend vad gäller antalet omkomna i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor. Andelen nykter trafik är nationellt sett hög i Sverige, men bland de som omkommer i trafiken kan många relateras till olyckor där alkohol och/eller droger förekommit*. Samma trend gäller även för Stockholm.

Den vanligaste trafikantkategorin bland omkomna är historiskt sett fotgängare och den vanligaste olyckstypen är fotgängare som blivit påkörda av motorfordon. Under de senaste tio åren har de stått för drygt en tredjedel av Stockholms stads trafikolyckor med dödlig utgång. Under 2019 omkom tre personer i sådana olyckor.

Näst vanligaste dödsolyckan i Stockholm är singelolyckor med motorfordon (27 %), vilken också är den mest förekommande olycksrubriceringen vid självmord. Under 2019 omkom fem personer i denna olyckstyp.

Den mest drabbade åldersgruppen i dödsolycksstatistiken är trafikanter i pensionsåldern, dvs. 65 år och äldre. Trots att de utgör en relativt liten andel av Stockholms invånarantal, står de för 40 % av alla dödsolyckor de senaste tio åren. Absolut vanligast är att äldre omkommer när de är ute och går och blir påkörda av ett motorfordon.

Under de senaste åren har Trafikverket sett en nationell uppåtgående trend vad gäller antalet omkomna i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor. Andelen nykter trafik är nationellt sett hög i Sverige, men bland de som omkommer i trafiken kan många relateras till olyckor där alkohol och/eller droger förekommit. Samma gäller även för Stockholm.

Här redovisas antalet dödsolyckor fördelat på olyckstyp i text och siffror.

Datakälla: STRADA (olyckor)
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll.
Senaste värdet:
11 stycken (2019).

Kommentar

  • Formuleringen "där alkohol och/eller droger förekommit" behöver inte nödvändigtvis betyda att den avlidne i olyckan har brukat alkohol/droger, utan snarare att alkohol/droger på något sätt varit involverat i samband med tillfället.

I statistiken ingår även olyckor som går under benämningen ej officiell statistik. Exempel på olyckor som inte ingår i den officiella statistikens definitioner av trafikolycka är självmord, sjukdomsfall och fallolyckor. Under de senaste tio åren (2010-2019) har totalt 24 dödsfall, motsvarande 24 % av samtliga dödsolyckor, räknats som icke-officiell olycksstatistik.

Antalet omkomna är statistiskt säkerställt och därför finns inget bortfall.

Kontakt
Uppdaterad: 2020-06-05