Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trafikolyckor per allvarlighetsgrad

Indikator TEMA.7.7.1

Under 2021 registrerade STRADA totalt 3189 trafikolyckor som skett inom Stockholms stad. I dessa olyckor uppges uppges 3 128 personer ha skadats, varav 73 % lindrigt, 23 % måttligt och 3 % allvarligt. Totalt omkom 5 personer, vilket är mindre än hälften av medelvärdet de senaste tio åren (8 omkomna/år).

Liksom tidigare år är de tre vanligaste olyckstyperna fallolyckor bland fotgängare, upphinnandeolyckor med motorfordon samt singelolyckor med cykel. Under åren 2020 och 2021 har singelolyckor med cykel varit den vanligaste trafikolyckan, och också den olyckskategori där flest personer skadas allvarligt. Tidigare år har fallolyckor bland gående varit i särklass vanligast.

Under 2020 minskade antalet inrapporterade olyckor med 34 % jämfört med 2019. Den absolut största minskningen syns i kategorin fallolyckor som minskade med 68 %. Denna minskning av inrapporterade fallolyckor påverkade den totala olycksstatistiken markant. Om den drastiska minskningen av fallolyckor har att göra med den milda vintern, att färre äldre vågade sig ut under den pågående pandemin, bristande rapportering från sjukvården alternativt en lägre benägenhet att uppsöka vård för dessa skador eller en kombination av samtliga nämnda alternativ kommer vi förmodligen aldrig helt säkert få veta. Antalet inrapporterade olyckor ökade under 2021 jämfört med 2020 men var fortfarande lägre än 2019. Troligtvis har pandemin påverkat olycksstatistiken även för 2021.

Här redovisas antalet trafikolyckor fördelat på allvarlighetsgrad i text och siffror.

Datakälla: STRADA (olyckor)
Senaste värdet:
3189 olyckor (2021).
Utgångsvärde:
1580 olyckor (2005).

Kommentar

I statistiken ingår även olyckor som går under benämningen ej officiell statistik. Exempel på olyckor som inte ingår i den officiella statistikens definitioner av trafikolycka är självmord, sjukdomsfall och fallolyckor.

Olyckor kontra skadade
Observera att antalet olyckor inte är detsamma som antalet skadade personer då det kan skadadas flera personer i en och samma olycka. Olycksstatistiken förknippas med ett okänt mörkertal av varierande storleksgrad beroende på om den trafikolyckan blivit rapporterad av polis eller den skadade uppsökt sjukvård och tillåtit registrering.

2020 och 2021
Under 2020 minskade antalet olyckstillfällen med en tredjedel jämfört med 2019. För 2021 har antalet olyckor ökat jämfört med 2020 men är fortfarande lägre än för 2019.
Detta förklaras dels med att pandemin (Covid-19) påverkat stadens invånares resmönster och därmed även olycksstatistiken. En annan förklaring är att vården varit mycket mer ansträngd än vanligt under de senaste åren och att fokus inte legat på olycksrapportering. Likaså kan antalet patienter som sökt sig till akutmottagningarna efter en trafikolycka varit något färre då många av smittskyddsskäl undvikit att söka vård mer än när det varit absolut nödvändigt.

2015-nu
Sedan början på 2015 är samtliga Stockholms läns akutsjukhus med i rapporteringen, vilket har höjt kvaliteten på statistiken. Dock har sjukhusen och polisen haft inrapporteringssvårigheter pga personalbrist och nya försvårande inrapporteringsregler, som framförallt slagit hårt mot rapporteringen av allvarligt skadade. Det totala antalet olyckor och skadade personer i dessa beräknas därför vara något högre än redovisat.

2013-2014
Den påtagliga minskningen av olyckor under 2014 beror på att polisen hade stora problem med sitt nya IT-system, vilket resulterade till ett stort bortfall - framförallt vad gällande de motorfordonsrelaterade trafikolyckorna. Ett visst bortfall skedde även under slutet av 2013.

2005-2010
Fram tom 2010 baserades statistiken främst på uppgifter från polisen eftersom många större Stockholms-sjukhus inte börjat rapportera in i Transportstyrelsens statistiksystem. Sjukhusen spelar en viktig roll eftersom de rapporterar in den absoluta majoriteten av singelolyckor med fotgängare och cyklister. Att många sjukhus inte rapporterat under hela tidsserien innebär att många trafikolyckor med oskyddade trafikanter inte syns statistiken. Den stora ökningen mellan 2005 och 2010 handlar därför snarare om en förbättring av statistiken än att antalet skadade skjutit i höjden på grund av bristande trafiksäkerhet.