Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trafikolyckor per allvarlighetsgrad

Indikator TEMA.7.7.1

Under 2019 registrerade STRADA totalt 3 957 trafikolyckor som skett inom Stockholms stad, 75 % av dessa anges ha inträffat på en plats med kommunal väghållare. I dessa olyckor uppges uppges 3 957 personer ha skadats, varav 58 % lindrigt, 24 % måttligt och 2 % allvarligt. Totalt omkom 11 personer, vilket är strax över medelvärdet de senaste tio åren (10 omkomna/år).

Liksom tidigare år är de tre vanligaste olyckstyperna fallolyckor bland fotgängare, upphinnandeolyckor med motorfordon samt singelolyckor med cykel. Fallolyckor bland fotgängare är inte bara den i särklass vanligaste trafikolyckan, utan också den olyckskategori där flest personer skadas allvarligt.

Antalet inrapporterade olyckor ökade med 7 % jämfört med 2018. Den största ökningen syns i kategorin Övrigt. Denna markanta ökning beror på det höga antalet inrapporterade olyckor med elsparkcyklar - ett fordon som introducerades på Stockholms gator först under hösten 2018. Att elsparkcykelolyckorna främst hamnat under övrigt-kategorin beror på att Transportstyrelsen i dagsläget inte har en tydlig kategorisering för detta trafikslag i STRADA.

Här redovisas antalet trafikolyckor fördelat på allvarlighetsgrad i text och siffror.

Datakälla: STRADA (olyckor)
Senaste värdet:
3957 stycken (2019).
Utgångsvärde:
1580 stycken (2005).

Kommentar

I statistiken ingår även olyckor som går under benämningen ej officiell statistik. Exempel på olyckor som inte ingår i den officiella statistikens definitioner av trafikolycka är självmord, sjukdomsfall och fallolyckor.

Observera att antalet olyckor inte är detsamma som antalet skadade personer då det kan skadadas flera personer i en och samma olycka. Olycksstatistiken förknippas med ett okänt mörkertal av varierande storleksgrad beroende på om den trafikolyckan blivit rapporterad av polis eller den skadade uppsökt sjukvård och tillåtit registrering.

2015-nu
Sedan början på 2015 är samtliga Stockholms läns akutsjukhus med i rapporteringen, vilket har höjt kvaliteten på statistiken. Dock har sjukhusen och polisen haft inrapporteringssvårigheter pga personalbrist och nya försvårande inrapporteringsregler, som framförallt slagit hårt mot rapporteringen av allvarligt skadade. Det totala antalet olyckor och skadade personer i dessa beräknas därför vara något högre än redovisat.

2013-2014
Den påtagliga minskningen av olyckor under 2014 beror på att polisen hade stora problem med sitt nya IT-system, vilket resulterade till ett stort bortfall - framförallt vad gällande de motorfordonsrelaterade trafikolyckorna. Ett visst bortfall skedde även under slutet av 2013.

2005-2010
Fram tom 2010 baserades statistiken främst på uppgifter från polisen eftersom många större Stockholms-sjukhus inte börjat rapportera in i Transportstyrelsens statistiksystem. Sjukhusen spelar en viktig roll eftersom de rapporterar in den absoluta majoriteten av singelolyckor med fotgängare och cyklister. Att många sjukhus inte rapporterat under hela tidsserien innebär att många trafikolyckor med oskyddade trafikanter inte syns statistiken. Den stora ökningen mellan 2005 och 2010 handlar därför snarare om en förbättring av statistiken än att antalet skadade skjutit i höjden på grund av bristande trafiksäkerhet.

Kontakt
Uppdaterad: 2020-06-05