Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skadade personer per trafikantslag

Indikator TEMA.7.7.8

De mest skadedrabbade trafikanterna under perioden 2013 till 2022 är fotgängarna, följt av cyklister och de som färdats i personbil. Majoriteten av de gående har skadats i en fallolycka, dvs. fallit, snubblat eller halkat i trafikmiljön. Även cyklisterna har oftast skadats i en singelolycka. Upphinnandeolyckor är vanligast för de som skadats i personbil.

Under 2022 ökade antalet skadade med en fjärdedel jämfört med 2021. Framförallt ökade antalet skadade fotgängare drastiskt (+60 %).

De fyra trafikantkategorierna med flest skadade under 2022 – fotgängare, cykel, personbil och eldrivet enpersonsfordon (elsparkcykel) – stod tillsammans för cirka 90 procent av alla skadade i Stockholmstrafiken. Tillsammans utgjorde de även cirka 90 procent av alla allvarligt skadade.

Här redovisas antalet skadade personer i trafikololyckor fördelat på trafikantslag i text och siffror.

Rad-id Mätområde Datum Värde (personer)

0

Totalt

2005

2110

1

Totalt

2006

2361

2

Totalt

2007

2582

3

Totalt

2008

2773

4

Totalt

2009

3440

5

Totalt

2010

4320

6

Totalt

2011

4432

7

Totalt

2012

4607

8

Totalt

2013

4531

9

Totalt

2014

3772

10

Totalt

2015

4202

11

Totalt

2016

4284

12

Totalt

2017

4101

13

Totalt

2018

3555

14

Totalt

2019

3643

15

Totalt

2020

2590

16

Totalt

2021

3222

17

Totalt

2022

4018

18

Fotgängare

2005

332

19

Fotgängare

2006

362

20

Fotgängare

2007

533

21

Fotgängare

2008

602

22

Fotgängare

2009

1078

23

Fotgängare

2010

1751

24

Fotgängare

2011

1804

25

Fotgängare

2012

1909

26

Fotgängare

2013

1753

27

Fotgängare

2014

1349

28

Fotgängare

2015

1628

29

Fotgängare

2016

1663

30

Fotgängare

2017

1440

31

Fotgängare

2018

1319

32

Fotgängare

2019

1242

33

Fotgängare

2020

576

34

Fotgängare

2021

870

35

Fotgängare

2022

1389

36

Cykel

2005

248

37

Cykel

2006

291

38

Cykel

2007

366

39

Cykel

2008

534

40

Cykel

2009

620

41

Cykel

2010

618

42

Cykel

2011

778

43

Cykel

2012

823

44

Cykel

2013

1030

45

Cykel

2014

976

46

Cykel

2015

898

47

Cykel

2016

979

48

Cykel

2017

1032

49

Cykel

2018

944

50

Cykel

2019

965

51

Cykel

2020

1065

52

Cykel

2021

823

53

Cykel

2022

1028

54

Elcykel

2021

60

55

Elcykel

2022

110

56

Elsparkcykel

2021

342

57

Elsparkcykel

2022

375

58

MC

2005

88

59

MC

2006

121

60

MC

2007

124

61

MC

2008

132

62

MC

2009

144

63

MC

2010

136

64

MC

2011

130

65

MC

2012

122

66

MC

2013

138

67

MC

2014

127

68

MC

2015

125

69

MC

2016

131

70

MC

2017

108

71

MC

2018

106

72

MC

2019

91

73

MC

2020

77

74

MC

2021

62

75

MC

2022

78

76

Personbil

2005

1249

77

Personbil

2006

1367

78

Personbil

2007

1321

79

Personbil

2008

1275

80

Personbil

2009

1387

81

Personbil

2010

1553

82

Personbil

2011

1442

83

Personbil

2012

1483

84

Personbil

2013

1326

85

Personbil

2014

1114

86

Personbil

2015

1302

87

Personbil

2016

1271

88

Personbil

2017

1254

89

Personbil

2018

956

90

Personbil

2019

923

91

Personbil

2020

658

92

Personbil

2021

833

93

Personbil

2022

802

94

Lastbil (tung och lätt)

2005

65

95

Lastbil (tung och lätt)

2006

77

96

Lastbil (tung och lätt)

2007

87

97

Lastbil (tung och lätt)

2008

71

98

Lastbil (tung och lätt)

2009

53

99

Lastbil (tung och lätt)

2010

92

100

Lastbil (tung och lätt)

2011

94

101

Lastbil (tung och lätt)

2012

92

102

Lastbil (tung och lätt)

2013

98

103

Lastbil (tung och lätt)

2014

63

104

Lastbil (tung och lätt)

2015

97

105

Lastbil (tung och lätt)

2016

89

106

Lastbil (tung och lätt)

2017

107

107

Lastbil (tung och lätt)

2018

83

108

Lastbil (tung och lätt)

2019

92

109

Lastbil (tung och lätt)

2020

68

110

Lastbil (tung och lätt)

2021

81

111

Lastbil (tung och lätt)

2022

56

112

Buss

2005

36

113

Buss

2006

43

114

Buss

2007

32

115

Buss

2008

30

116

Buss

2009

46

117

Buss

2010

73

118

Buss

2011

57

119

Buss

2012

68

120

Buss

2013

69

121

Buss

2014

54

122

Buss

2015

64

123

Buss

2016

54

124

Buss

2017

82

125

Buss

2018

58

126

Buss

2019

58

127

Buss

2020

23

128

Buss

2021

42

129

Buss

2022

44

130

Moped

2005

92

131

Moped

2006

97

132

Moped

2007

113

133

Moped

2008

125

134

Moped

2009

107

135

Moped

2010

91

136

Moped

2011

114

137

Moped

2012

92

138

Moped

2013

102

139

Moped

2014

80

140

Moped

2015

78

141

Moped

2016

79

142

Moped

2017

70

143

Moped

2018

77

144

Moped

2019

94

145

Moped

2020

58

146

Moped

2021

102

147

Moped

2022

126

148

Övrigt

2005

0

149

Övrigt

2006

3

150

Övrigt

2007

6

151

Övrigt

2008

4

152

Övrigt

2009

5

153

Övrigt

2010

6

154

Övrigt

2011

13

155

Övrigt

2012

18

156

Övrigt

2013

15

157

Övrigt

2014

9

158

Övrigt

2015

10

159

Övrigt

2016

18

160

Övrigt

2017

8

161

Övrigt

2018

12

162

Övrigt

2019

178

163

Övrigt

2020

65

164

Övrigt

2021

7

165

Övrigt

2022

10

Datakälla: STRADA (personer)

Kommentar

I statistiken ingår personer som avlidit eller skadats lindrigt, måttligt eller allvarligt i en trafikolycka. Även trafikolyckor som annars klassas som ej officiell statistik (dvs självmord, sjukdomsfall och fallolyckor) räknas med i denna sammanställning. Personer med okända eller utan skador är ej inkluderade.

Olyckor kontra skadade personer
Observera att antalet skadade inte är detsamma som antalet trafikolyckor då det kan skadas flera personer i en och samma olycka. Olycksstatistiken förknippas med ett okänt mörkertal av varierande storleksgrad beroende på om den drabbade personen blivit inrapporterad som skadad av polis eller har uppsökt sjukvård och tillåtit registrering. Det finns dock inget statistiskt bortfall vad gäller dödsstatistiken.

2022
Under 2022 ökade antalet olyckor markant och antalet olyckor är att jämföra med innan pandemin. Ökningen kan även till viss del förklaras med att sjukhusens rapporteringsgrad har blivit bättre efter den lagändring som trädde i kraft 1 juli 2021.

2020-2021
Under 2020 minskade antalet olyckstillfällen med en tredjedel jämfört med 2019. För 2021 ökade antalet olyckor jämfört med 2020 men låg fortfarande lägre än för 2019. De låga olyckstalen under 2020 och 2021 förklaras dels med att pandemin (Covid-19) påverkade stadens invånares resmönster och därmed även olycksstatistiken. En annan förklaring är att vården var mycket mer ansträngd än vanligt och att fokus inte låg på olycksrapportering. Likaså kan antalet patienter som sökte sig till akutmottagningarna efter en trafikolycka varit något färre då många av smittskyddsskäl undvek att söka vård mer än när det varit absolut nödvändigt.

2015-2021
Sedan början på 2015 är samtliga Stockholms läns akutsjukhus med i rapporteringen, vilket har höjt kvaliteten på statistiken. Dock har sjukhusen och polisen haft inrapporteringssvårigheter pga personalbrist och nya försvårande inrapporteringsregler, som framförallt slagit hårt mot rapporteringen av allvarligt skadade. Det totala antalet olyckor och skadade personer i dessa beräknas därför vara något högre än redovisat.

2013-2014
Den påtagliga minskningen av olyckor under 2014 beror på att polisen hade stora problem med sitt nya IT-system, vilket resulterade till ett stort bortfall - framförallt vad gällande de motorfordonsrelaterade trafikolyckorna. Ett visst bortfall skedde även under slutet av 2013.

2005-2010
Fram tom 2010 baserades statistiken främst på uppgifter från polisen eftersom många större Stockholms-sjukhus inte börjat rapportera in i Transportstyrelsens statistiksystem. Sjukhusen spelar en viktig roll eftersom de rapporterar in den absoluta majoriteten av singelolyckor med fotgängare och cyklister. Att många sjukhus inte rapporterat under hela tidsserien innebär att många trafikolyckor med oskyddade trafikanter inte syns statistiken. Den stora ökningen mellan 2005 och 2010 handlar därför snarare om en förbättring av statistiken än att antalet skadade skjutit i höjden på grund av bristande trafiksäkerhet.