Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trafikolyckor per olyckstyp

Indikator TEMA.7.7.3

Under 2022 var, liksom tidigare år, de två vanligaste olyckstyperna gåendes singelolyckor (fallolyckor) och singelolyckor med cykel. I båda olyckstyperna skadades cirka tusen personer. Tillsammans står de för drygt hälften av de trafikolyckor som sker i staden. Upphinnandeolyckan är den tredje vanligaste olyckan och är även den vanligaste olyckan där ett motorfordon är inblandat.

Under 2022 ökade antalet inrapporterade olyckor med 28 % jämfört med 2021. Antalet olyckor under 2022 är att jämföra med de nivåer som rådde innan pandemin. Den absolut största ökningen syns i kategorin fallolyckor som ökade med 78 %.

Efter att singelolyckor med cykel varit den vanligaste trafikolyckan under pandemiåren, 2020 och 2021 var under 2022 gåendes fallolyckor åter den vanligaste olyckan i Stockholmstrafiken. Fallolyckan har under de senaste fem åren i genomsnitt stått för 25 % av alla olyckor och 24 % av samtliga trafikskadade. Olyckorna är starkt väderberoende och sker oftast pga halka. Även om fallolyckorna är kraftigt säsongsbetonade, sker de året runt. Dessa året-runt-olyckor kan bero på alltifrån ojämnt underlag, sviktande hälsa till dåligt underhåll eller bristande uppmärksamhet.

Singelolyckor med cykel har under de senaste fem åren i genomsnitt stått för 22 % av alla olyckor och 21 % av samtliga trafikskadade. Olyckor med elsdparkcykel registreras i Strada som en cykelolycka. Antalet olyckor med elsparkcykel har ökat markant sedan 2018. Av de cyklister som under 2022 skadades i en singelolycka var 28 % en elsparkcyklist. Singelolyckorna med cykel beror på olika saker, men många gånger har ingen förklaring till olyckan beskrivits i olycksrapporten. I de fall då orsak har angetts mer ingående är vägarnas underhåll och utformning, föremål på vägarna samt cyklistens beteende och interaktion med cykeln vanligt förekommande.

Upphinnandeolyckorna med motorfordon har under de senaste fem åren i genomsnitt stått för 15 % av alla olyckor och 16 % av samtliga trafikskadade. Upphinnandeolyckorna sker när ett eller flera motorfordon kör på framförvarande fordon eftersom de inte hunnit stanna i tid. Denna typ av olyckor är vanliga på platser med ryckig trafik och köer vilket gör att större vägar såsom Essingeleden, Drottningholmsvägen, Södertäljevägen, Södra länken och Nynäsvägen är särskilt drabbade.

Här redovisas antalet trafikolyckor fördelat på olyckstyp i text och siffror.

Rad-id Mätområde Datum Värde (olyckor)

0

Moped-motorfordon

2006

53

1

Moped-motorfordon

2007

44

2

Moped-motorfordon

2008

62

3

Moped-motorfordon

2009

49

4

Moped-motorfordon

2010

34

5

Moped-motorfordon

2011

37

6

Moped-motorfordon

2012

37

7

Moped-motorfordon

2013

41

8

Moped-motorfordon

2014

27

9

Moped-motorfordon

2015

33

10

Moped-motorfordon

2016

26

11

Moped-motorfordon

2017

26

12

Moped-motorfordon

2018

31

13

Moped-motorfordon

2019

50

14

Moped-motorfordon

2020

29

15

Moped-motorfordon

2021

41

16

Moped-motorfordon

2022

48

Datakälla: STRADA (olyckor)

Kommentar

I statistiken ingår även olyckor som går under benämningen ej officiell statistik. Exempel på olyckor som inte ingår i den officiella statistikens definitioner av trafikolycka är självmord, sjukdomsfall och fallolyckor.

Elsparkcykel
Olyckor med elsparkcykel registreras i Strada som cykelolyckor. Först hösten 2020 kompletterades cykelkategorin med den underliggande sökbara kategorin eldrivet enpersonsfordon. Även om förändringen gör det möjligt att ta fram olycksdata för elsparcyklar bör man fortfarande vara försiktig med dra för långtgående slutsatser.

Olyckor kontra skadade personer
Observera att antalet olyckor inte är detsamma som antalet skadade personer då det kan skadas flera personer i en och samma olycka. Olycksstatistiken förknippas med ett okänt mörkertal av varierande storleksgrad beroende på om den trafikolyckan blivit rapporterad av polis eller den skadade uppsökt sjukvård och tillåtit registrering.

2022
Under 2022 ökade antalet olyckor markant och antalet olyckor är att jämföra med innan pandemin. Ökningen kan även till viss del förklaras med att sjukhusens rapporteringsgrad har blivit bättre efter den lagändring som trädde i kraft 1 juli 2021.

2020-2021
Under 2020 minskade antalet olyckstillfällen med en tredjedel jämfört med 2019. För 2021 ökade antalet olyckor jämfört med 2020 men låg fortfarande lägre än för 2019. De låga olyckstalen under 2020 och 2021 förklaras dels med att pandemin (Covid-19) påverkade stadens invånares resmönster och därmed även olycksstatistiken. En annan förklaring är att vården var mycket mer ansträngd än vanligt och att fokus inte låg på olycksrapportering. Likaså kan antalet patienter som sökte sig till akutmottagningarna efter en trafikolycka varit något färre då många av smittskyddsskäl undvek att söka vård mer än när det varit absolut nödvändigt.

2015-2021
Sedan början på 2015 är samtliga Stockholms läns akutsjukhus med i rapporteringen, vilket har höjt kvaliteten på statistiken. Dock har sjukhusen och polisen haft inrapporteringssvårigheter pga personalbrist och nya försvårande inrapporteringsregler, som framförallt slagit hårt mot rapporteringen av allvarligt skadade. Det totala antalet olyckor och skadade personer i dessa beräknas därför vara något högre än redovisat.

2013-2014
Den påtagliga minskningen av olyckor under 2014 beror på att polisen hade stora problem med sitt nya IT-system, vilket resulterade till ett stort bortfall - framförallt vad gällande de motorfordonsrelaterade trafikolyckorna. Ett visst bortfall skedde även under slutet av 2013.

2005-2010
Fram tom 2010 baserades statistiken främst på uppgifter från polisen eftersom många större Stockholms-sjukhus inte börjat rapportera in i Transportstyrelsens statistiksystem. Sjukhusen spelar en viktig roll eftersom de rapporterar in den absoluta majoriteten av singelolyckor med fotgängare och cyklister. Att många sjukhus inte rapporterat under hela tidsserien innebär att många trafikolyckor med oskyddade trafikanter inte syns statistiken. Den stora ökningen mellan 2005 och 2010 handlar därför snarare om en förbättring av statistiken än att antalet skadade skjutit i höjden på grund av bristande trafiksäkerhet.