Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Mikroplast

Filt från provtagning av mikroplast i de stora sjöarna. F
Filter från provtagning av mikroplast i de stora sjöarna. Foto: Anna Rotander
Artikel TEMA.3.9..1

Plastanvändningen i världen har ökat och i kombination med att plast bryts ner långsamt i miljön ansamlas plasten i haven. På senare år har förekomsten av och problemen med mikroplast i världshaven uppmärksammats. Flertalet studier visar på att plast sprids till haven via sjöar och vattendrag men få studier i sötvattensmiljöer finns.

Vetenskapliga studier visar att mikroplast kan orsaka stor skada på den akvatiska miljön och dess organismer. Eftersom det tar lång tid för plast att brytas ner kan plasten påverka det akvatiska livet under en längre tid. Djur kan få i sig plastpartiklar istället för föda eller få problem med de ämnen som tillsätts plasten såsom mjukgörare. Det finns även indirekta effekter då plast misstänks binda till sig miljögifter från omgivningen vilket både påverkar djuren som äter plasten men även djur högre upp i näringskedjan.

Källor till mikroplast är vägtrafik genom slitage av däck och vägfärg, nedskräpning, båttrafik och båtredskap samt spridning av granulat och strån från konstgräsplaner och lekytor . För att minska Stockholms stads påverkan på sjöar, vattendrag och hav har staden tagit fram en handlingsplan för minskad spridning av mikroplast. Planen blev klar blev för politisk behandling under 2019.

För att minska spridning av mikroplast i miljön det viktigt att se till att plast hanteras på rätt sätt. I första hand bör åtgärder ske nära källan. När plasten väl hamnat i miljön är det av vikt att se till att den inte sprids ytterligare. Då dagvatten är en spridningsväg för plast kan dagvattenåtgärder troligen bidra till att minska spridningen. Hur olika dagvattenanläggningar förmår att avskilja mikroplast är än oklart. Inom forskningsprojektet Drizzle har Stockholm stad anställt en kommundoktorand som ska forska på mikroplast och bland annat studera förekomsten av mikroplast i dagvattensediment.

Under 2017 medverkade Stockholm stad i en studie där förekomsten av mikroplast i de stora sjöarna; Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren undersöktes. Studien visar att halterna av mikroplast ökar i närheten av större städer. Högst halter påträffas i mindre sjöar och vattendrag som rinner igenom tätorter. Mycket av de plastpartiklar som hittades tros härstamma från plastförpackningar. Resultat visade att mikroplast förekommer i sjöarna men i lägre halter än befarat. Utspädningseffekten i de stora sjöarna är dock stor och det faktum att mikroplastpartiklar påträffas i alla pr**over tyder på att spridningen av mikroplast till vattenmiljön är omfattande.

Mikroplast är ett ungt forskningsområde. Det finns inga standardiserade metoder för provtagning och analys av mikroplast. Studien i de stora sjöarna har visat att fler prover bör tas per lokal under en längre tid för att få en representativ bild av förekomsten av mikroplast. Stockholm stad kommer att fortsatt följa forskningen på området.

Vad är mikroplast?

Mikroplaster är ett samlingsnamn för plastpartiklar som är mindre än 5 mm. Det finns däremot ingen vedertagen undre gräns.

Ansvarig organisation
Uppdaterad: 2019-07-05