Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Mikroplastprovtagning i de stora sjöarna 2017

Mikroplastprovtagning
Vattenprover tas i de stora insjöarna för att undersöka halter av mikroplaster
Artikel TEMA.3.9.

Under senare år har problemet med mikroplaster i havet uppmärksammats allt mer. Under 2016-17 deltog Stockholms stad i ett projekt för att undersöka halterna av mikroplast även i Sveriges stora insjöar.

Mikroplast är små plastpartiklar som är mindre än 5 millimeter. De kan spridas till havet, sjöar och vattendrag genom avloppsvatten, dagvatten, och atmosfären. Huvudproblemet är att plast bryts ned väldigt långsamt i naturen, samtidigt som tillförseln har ökat kraftigt under senare decennier. Mikroplastskräpet kommer från en mängd utsläppskällor, till exempel textilier, skönhetsprodukter, slitage av bildäck och båtskrov. De vattenlevande djuren kan få i sig plastpartiklar i tron att det är föda. Man misstänker också att plastpartiklarna kan knyta till sig miljögifter, vilket drabbar både de djur som råkar äta dem och individer som står högre upp i näringskedjan.

De stora insjöarna har undersökts

I samverkan med flera olika aktörer runt de stora insjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren genomfördes 2017 ett projekt för att undersöka halterna av mikroplast i sjöarna. Stockholms stad ingick i projektet tillsammans med Örebro universitet, Havs- och Vattenmyndigheten samt vattenverk och vattenvårdsförbund runt sjöarna. Målet med projektet var att med hjälp av en specialdesignad pump ta vattenprover från båtar på olika platser i sjöarna för att ta reda på:

  • halterna av mikroplaster och jämföra med andra studier,
  • variation över tid genom att upprepa provtagning på samma plats,
  • källorna till spridning av mikroplasten,
  • ursprunget till mikroplasten.

Studien visar att halterna av mikroplast ökar i närheten av större städer. Högst halter påträffas i mindre sjöar och vattendrag som rinner igenom tätorter. Mycket av de plastpartiklar som hittades tros härstamma från plastförpackningar. Resultat visade att mikroplast förekommer i sjöarna, men att halterna är lägre än befarat. Utspädningseffekten i de stora sjöarna är dock stor och det faktum att mikroplastpartiklar påträffas i alla prover tyder på att spridningen av mikroplast till vattenmiljön är omfattande. Ett av syftena med undersökningen var att utreda om vattenvårdsförbunden bör inleda någon regelbunden miljöövervakning, men slutsatsen är att metoderna för provtagning och analys fortfarande är under utveckling. Därför avvaktas regelbunden miljöövervakning av mikroplast tills dess att forskningen kommit längre och metoderna förbättrats. Vattenvårdsförbunden och Stockholms stad kommer dock under tiden fortsätta att bevaka forskningen på området.

Kontakt
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-08-31