PM2,5 - årsmedelvärden

För PM2.5 finns det en miljökvalitetsnorm för årsvärde och avser skydd för människors hälsa. Årsmedelvärdet får inte överskrida 25 µg/m3. Därutöver årsmedelvärdet finns även ett exponeringsmål (8,5 µg/m3) som har fastställts i EU-direktiv. Exponeringsmålet gäller endast i urban bakgrundsluft. Gränsvärdet klaras vid samtliga mätstationer med bred marginal. Även exponeringsmålet klaras med marginal vid samtliga bakgrundsstationer.

I nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft, finns två gränsvärden preciserade för PM2.5, 10 ug/m3 som årsmedelvärde och 25 ug/m3 som 4:e högsta dygnsmedelvärde. Målvärdet för års- och dygnsmedelvärde klarades år 2017.

Halterna av PM2,5 i luft, årsmedelvärden.
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Halterna av PM2.5 i Stockholmsluften bestäms till stor del av mängden som transporteras med luften från andra länder. Halterna av PM2.5 uppvisar en tydligt nedåtgående trend.
Indikator TEMA.2.2.3
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Tema