Fåglar

Fasan
Fasan. Foto: Johan Pontén
Antalet häckande fågelarter i Stockholm har de senaste åren hållit sig omkring 126, vilket innebär knappt hälften av arterna i Sveriges häckfågelfauna. Även i innerstaden häckar ett drygt 60-tal arter.

Stockholms fågelfauna är relativt artrik för en storstad, mycket beroende på variationen av livsmiljöer som stadens sammanhängande grön- och blåstruktur erbjuder. Fåglar har ofta bra spridningsförmåga, men fragmentering av landskapet påverkar artsammansättningen. Särskilt påverkade blir de arter som kräver lite större ytor. Till exempelvis behöver sånglärka stora öppna gräsmarker, medan tofsmes och talltita kräver stora ytor av barrskog.

Svarthakedopping hör till de litet ovanligare fågelarterna man kan få se i Stockholm, bland annat i Kyrksjölötens naturreservat. Hägerkolonin vid Isbladskärret på Djurgården är en annan sevärdhet.

De flesta (omkring 20) av landets rovfågel- och ugglearter besöker Stockholm, men endast hälften av dessa häckar här. Till de senare hör duvhök, som gynnas av stadens rikliga tillgång på kråkfåglar och duvor. Duvhöken behöver äldre, kraftiga träd för sina risbon.

Försök att återinplantera ungar av pilgrimsfalk, en art som tidigare funnits i staden, görs av Stockholms Ornitologiska Förening med hittills ovisst resultat. Fågelflottar har tidigare lagts ut som extra häckplatser för sjöfåglar.

Innerstadens lufthav nyttjas om sommaren av tornseglare, som gärna bygger bo under takpannor. Den sällsynta arten svart rödstjärt är också knuten till stenstaden; 2015 hördes den sjunga från både Musikmuseets och Dramatens tak! Under vintrarna samlas tusentals sjöfåglar i de öppna vattnen vid Norrström, där staden bedriver fågelmatning sedan 1950-talet.

Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Tornseglarholkar på tekniska nämndhuset
Genomförd 2016 Bee Urban
Fastighetskontoret
Genomförd och utvärderad
Genomförd och utvärderad
Järva - Skogvaktarkärret restaurering och ny damm
Genomförd och utvärderad 2007 Exploateringskontoret
Genomförd
Genomförd
Igelbäcken - restaurering i Solna
Genomförd 2011 Solna stad
Genomförd
Magelungen - boflottar för sjöfågel
Genomförd 2001 Miljöförvaltningen
Stockholms ornitologiska förening
Genomförd
Boflottar för sjöfågel i Hammarby sjö
Genomförd 2002
Genomförd
Boflottar för sjöfågel i Årstaviken
Genomförd 2002
Genomförd
Boflottar för sjöfågel i Lilla värtan
Genomförd 2002
Genomförd
Boflottar för sjöfågel i Laduviken
Genomförd 2005
Genomförs kontinuerligt
Genomförs kontinuerligt
Fågelmatning vintertid vid Strömmen
Genomförs kontinuerligt Trafikkontoret
Genomförs kontinuerligt
Isbladskärret - restaurering
Genomförs kontinuerligt Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
Genomförd
Genomförd
Informationssatsning om Strömmens fågelliv
Genomförd 2017 Miljöförvaltningen
Stadsledningskontoret
Stockholms ornitologiska förening
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Uppsättning av tornseglarholkar
Förslag till åtgärd Stockholms ornitologiska förening
Förslag till åtgärd
Högstubbar för mindre hackspett
Förslag till åtgärd
Tema TEMA.4.3.3
Senast uppdaterad: 2018-11-02
Kontakt