Naturligt förekommande fågelarter

Indikatorn visar antalet naturligt förekommande fågelarter i hela kommunen. Uppföljningen kommer att utökas med data om andra artgrupper, exempelvis kärlväxter och fjärilar.
Antal naturligt förekommande fågelarter i hela kommunen
Datakälla: Den nationella databasen Artportalen samt ArtArken, Stockholms artdata-arkiv, Miljöförvaltningen. Rådata utgörs av mellan 7 500 och 10 000 observationer per år.

Kommentar

Antalet fågelarter som visat tecken på häckning inom kommungränsen har hållit sig omkring 125 arter under perioden 2012-2017, medan antalet som enbart besöker staden är ytterligare något 50-tal. Av de 125 häckande arterna är cirka 20 procent med på den nationella rödlistan med svenska arter vars långsiktiga överlevnad i landet är osäker.

Resultatet indikerar att antalet fågelarter för närvarande är ganska stabilt inom staden. Däremot säger siffrorna inget om utvecklingen av enskilda arters populationer. De smärre förändringarna mellan undersökta år ligger inom felmarginalen och visar ingen tydlig trend; sannolikt behövs data från en längre period för att se en sådan. Siffrorna baseras på frivilliginsatser från rapportörer till den nationella online-databasen Artportalen.

Mätningen ingår i stadens test av den internationella mätmetoden för biologisk mångfald i urban miljö, det så kallade Singapore Index of Cities Biodiverity (CBI).

Indikator TEMA.4.3.3.2
Senast uppdaterad: 2018-06-05
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Tema