Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vägtrafikarbete totalt i staden

Indikator TEMA.7.5.14

Vägtrafikarbete är ett mått som baseras på antal körda kilometer med alla typer av vägfordon. Beräkningen görs årligen i en modell där indata är det senaste årets mätningar av trafikflöden, huvudsakligen data från vecka 40-43 från slangmätningar och trängselskatteportaler. Trafikarbetet redovisas i fordonskilometer per vardagsdygn.

Beräknat trafikarbete inom Stockholms kommun för vardagsmedeldygn

Rad-id Vägnät Senaste värdet (km/dygn) Datum

0

Totalt

 9885000

2023

1

Kommunala vägar

 5191000

2023

2

Statliga vägar

 4693000

2023

Datakälla: Trafikkontoret, "Verktyg för skattning av trafikarbete version 3.2" samt mätdata från Trafikkontorets trafikdatasystem

Kommentar

Vägtrafikarbetet i Stockholm har har varit tämligen oförändrat sedan Norra länken öppnade år 2014/2015. Från år 2020 har Covid-19 pandemin påverkat med först en minskning under år 2020 och sedan en återhämtning under 2021. År 2022 har präglats av kriget i Ukraina med inflation och höjda drivmedelspriser.

Trafikverkets trafikbarometer för riket redovisar på helårsbasis en ökning av trafikarbetet, men för perioden oktober-november är utfallet liknande som för Stockholm.