Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trafikflöden i Stockholm

Tema TEMA.7.5.1

Trafikflödeskartan innehåller heltäckande uppgifter om trafikmängder i Stockholm för 2014. Trafikflödet redovisas som årsmedelvardagsdygnstrafik (ÅMVD) och omfattar samtliga motorfordon.

Trafikmängderna är sammanställda av från flera olika källor inklusive stadens egna mätningar, trängselskattesystemet, MCS-systemet (Motorway Control System) på E4/E18/E20 m.fl. En stor andel av vägnätet har interpolerade trafikmängder, eller schablonvärden. Det rör främst lågtrafikerat vägnät i exempelvis villaområden. Med interpolering menas att gator utan uppmätta flöden tilldelas ett flöde beroende på kringliggande gator som har uppmätta trafikmängder. Även äldre mätningar har använts som underlag och för dessa har omräkningsfaktorer tagits fram enligt en metod som tar hänsyn till vägtyp per stadsdel och olika mätår.

Procentsiffran inom parantes är andelen tung trafik, visas i inzoomat läge.

För vägar med separerade vägbanor, finns värden för både den totala trafiken och för varje körbana separat. Båda visas dock inte samtidigt utan visningen beror på hur mycket kartan är inzoomad.

Trafikflöden per dygn

legend trafikflödeskarta

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2021-04-09