Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trafikolyckor per olyckstyp

Indikator TEMA.7.7.3

Det finns många olika kategorier trafikolyckor, men ett par av dem dominerar helhetsbilden. Stockholms tre vanligaste olyckor är fallolyckor bland fotgängare, upphinnandeolyckor med motorfordon samt cykel singelolyckor. Tillsammans står de för två av tre trafikolyckor som sker i staden.

Antalet inrapporterade olyckor minskade med 34 % jämfört med 2019. Den absolut största ökningen syns i kategorin fallolyckor som minskade med 68 %. Denna minskning av inrapporterade fallolyckor påverkade den totala olycksstatitiken markant. Om minskningen av fallolyckor under 2020 har att göra med den milda vintern, att färre äldre vågade sig ut under den pågående pandemin, bristande rapportering från sjukvården alternativt en lägre benägenhet att uppsöka vård för dessa skador eller en kombination av samtliga nämnda alternativ kommer vi förmodligen aldrig helt säkert få veta.

Fallolyckan är den absolut vanligaste olyckan som sker i samhället, även i trafikmiljö. En av tre trafikolyckor i Stockholms stad är en fallolycka. I de allra flesta fall skadas fotgängaren måttligt eller lindrigt. Olyckorna är starkt väderberoende och sker oftast pga halka. Även om fallolyckorna är kraftigt säsongsbetonade, sker de året runt. Dessa året-runt-olyckor kan bero på alltifrån ojämnt underlag, sviktande hälsa till dåligt underhåll eller bristande uppmärksamhet.

Upphinnandeolyckorna med motorfordon är den näst vanligaste trafikolyckstypen i Stockholm och sker när ett eller flera motorfordon kör på framförvarande fordon eftersom de inte hunnit stanna i tid. Denna typ av olyckor är starkt kopplade till platser där trafikflödet är som störst och under tider då risken för köbildning är som värst, vilket gör att större vägar såsom Essingeleden, Drottningholmsvägen, Södertäljevägen, Södra länken och Nynäsvägen är särskilt drabbade.

Singelolyckor med cykel är den tredje vanligaste olyckstypen i Stockholm och har under de senaste fem åren i genomsnitt stått för 17 % av samtliga trafikskadade och 61 % av de skadade cyklisterna. Singelolyckornas uppkomst beror på olika saker, och i många fall går det inte att specifikt urskilja varför. I de fall då orsak har angetts mer ingående är vägarnas underhåll och utformning, föremål på vägarna samt cyklistens beteende och interaktion med cykeln vanligt förekommande.

Här redovisas antalet trafikolyckor fördelat på olyckstyp i text och siffror.

Rad-id Olyckstyp Senaste värdet (stycken) Datum

0

Totalt

 2618

2020

1

Cykel singel

 684

2020

2

Upphinnande-motorfordon

 431

2020

3

Fallolycka

 368

2020

4

Cykel-motorfordon

 308

2020

5

Fotgängare-motorfordon

 174

2020

6

Övriga olyckor

 164

2020

7

Singel-motorfordon

 139

2020

8

Cykel-cykel

 89

2020

9

Korsande-motorfordon

 55

2020

10

Avsvängande motorfordon

 54

2020

11

Fotgängare-cyklist

 51

2020

12

Omkörning-motorfordon

 33

2020

13

Moped-motorfordon

 29

2020

14

Moped singel

 26

2020

15

Möte-motorfordon

 13

2020

Datakälla: STRADA (olyckor)

Kommentar

Elsparkcykel
Antalet säkerställda olyckor där elsparkcykel varit inblandad är enligt följande uppställning:
År 2017:1, 2018: 4, 2019: 304, 2020: 228.
Då elsparkcykeln är ett relativt nytt fordon finns den inte som sökbar trafikantkategori i STRADA uttagswebb. Därför måste filtrering av dessa göras manuellt och då finns risk för att samtliga olyckor inte kommit med.

Olyckor kontra skadade
Observera att antalet olyckor inte är detsamma som antalet skadade personer då det kan skadadas flera personer i en och samma olycka. Olycksstatistiken förknippas med ett okänt mörkertal av varierande storleksgrad beroende på om den trafikolyckan blivit rapporterad av polis eller den skadade uppsökt sjukvård och tillåtit registrering.

2020
Under 2020 minskade antalet olyckstillfällen med en tredjedel jämfört med 2019.
Detta förklaras dels med att pandemin (Covid-19) som varar än idag under 2021 påverkat stadens invånares resmönster och därmed även olycksstatistiken. En annan förklaring är att vården varit mycket mer ansträngd än vanligt under det senaste året och att fokus inte legat på olycksrapportering. Likaså kan antalet patienter som sökt sig till akutmottagningarna efter en trafikolycka varit något färre då många av smittskyddsskäl undvikit att söka vård mer än när det varit absolut nödvändigt.

2015-nu
Sedan början på 2015 är samtliga Stockholms läns akutsjukhus med i rapporteringen, vilket har höjt kvaliteten på statistiken. Dock har sjukhusen och polisen haft inrapporteringssvårigheter pga personalbrist och nya försvårande inrapporteringsregler, som framförallt slagit hårt mot rapporteringen av allvarligt skadade. Det totala antalet olyckor och skadade personer i dessa beräknas därför vara något högre än redovisat.

2013-2014
Den påtagliga minskningen av olyckor under 2014 beror på att polisen hade stora problem med sitt nya IT-system, vilket resulterade till ett stort bortfall - framförallt vad gällande de motorfordonsrelaterade trafikolyckorna. Ett visst bortfall skedde även under slutet av 2013.

2005-2010
Fram tom 2010 baserades statistiken främst på uppgifter från polisen eftersom många större Stockholms-sjukhus inte börjat rapportera in i Transportstyrelsens statistiksystem. Sjukhusen spelar en viktig roll eftersom de rapporterar in den absoluta majoriteten av singelolyckor med fotgängare och cyklister. Att många sjukhus inte rapporterat under hela tidsserien innebär att många trafikolyckor med oskyddade trafikanter inte syns statistiken. Den stora ökningen mellan 2005 och 2010 handlar därför snarare om en förbättring av statistiken än att antalet skadade skjutit i höjden på grund av bristande trafiksäkerhet.

Kontakt
Uppdaterad: 2021-07-02