Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Forskning om renare dagvatten på en begränsad yta

Gatbrunn
Projektet ska ge ny kunskap om dagvattenrening anpassad till den tätbebyggda staden
Artikel TEMA.3.9.

Luleå Tekniska Universitet genomför nu ett forskningsprojekt, Yteffektiv dagvattenrening, i samarbete med bland annat Stockholms stad för att hitta bättre lösningar för att rena dagvattnet på den begränsade yta som finns i tättbebyggda städer.

Dagvatten som rinner från vägar och byggnader i en tätbebyggd stad är förorenat av framför allt vägar, trafik och byggnader. För att föroreningarna inte ska hamna i sjöar och vattendrag arbetar staden på olika sätt med att rena dagvattnet.

Ett traditionellt sätt att rena dagvatten är genom att bygga dammar, där föroreningarna fördröjs och kan fastna i sedimenten. Men i en stad som växer och behöver förtätas är dammar inte en optimal lösning för att rena dagvatten. Så förutom att utveckla teknik för bättre dagvattenrening behöver reningsanläggningarna bli mer yteffektiva.

Målet med projektet Yteffektiv dagvattenrening är att bidra med kunskap om hur olika system för rening dagvatten kan utformas och integreras i tättbebyggda områden. Projektet leds av forskningsgruppen Stadens Vatten vid Luleå Tekniska Universitet i samarbete med bland annat Stockholms stad och företag inom branschen.

Projektet ska

  • ge rekommendationer till kommunerna om vad de bör tänka på vid planering och etablering av reningsanläggningar för dagvatten.
  • ge kunskap om hur dammsystem för dagvattenrening kan byggas och integreras i naturliga vatten där ytan är begränsad och om hur reningseffektiviteten i dammsystem kan förbättras genom olika typer av åtgärder såsom luftning, flytande våtmarker och andra konstruktioner.
  • undersöka om membranfiltrering för dagvattenrening har potential att ut vecklas till yteffektiva reningsanläggningar.
Kontakt
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2017-03-31