Klorofyll a - kustvatten

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Färgerna visar tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll

Kommentar

Provtagningspunkten för Saltsjön utgörs av Blockhusudden.
Provtagningspunkten för Lilla Värtan utgörs av Karantänbojen.

Tillståndsklassning

 Dålig >17,3 µg/l
 Otillfredsställande 7,43–17,3 µg/l
 Måttlig 3,88–7,43 µg/l
 God 3,25–3,88 µg/l
 Hög <3,25 µg/l
Diagram TEMA.3.2.1.1
Senast uppdaterad: 2020-10-21