Krom i ytvatten filtrerad halt

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Krom är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser filtrerade halter av krom i ytvatten som har jämförts bedömningsgrunder enligt HVMFS 2019:25.

Krom i ytvatten- årsmedelhalt (filtrerad)
Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Tillståndsklassning

 Måttlig eller sämre >3,4 µg/l
 God eller bättre <3,4 µg/l